Начало Новини Бизнес Процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ

Процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ

388

МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.113 МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш”.

Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е да осигури предпоставки за създаване на устойчива заетост на местно ниво за безработни и неактивни лица, които ще получат нов шанс за работа, нови или усъвършенствани професионални знания и умения, придобити на работното място, както и придобиването на професионална квалификация.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ Инвестиционен приоритет 1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила” (с финансиране от ЕСФ) на ОП РЧР.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

  1. предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, активиране на неактивни лица, организиране и участие в трудови борси и др. подкрепящи услуги за заетост;
  2. психологическо подпомагане и предоставяне на мотивационно обучение;
  3. предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова;
  4. предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности
  5. наемане на безработни и неактивни лица и осигуряване на заетост за период до 12 месеца след предоставяне на посреднически услуги и/или обучение;
  6. осигуряване на обзавеждане, оборудване, ДНА и стопански инвентар свързани с новите работни места и местни инициативи за заетост.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 400,000.00 лв.

Остатъчен размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата след първи прием е 122,822.13 лв.

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

  • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50,000.00 лв.
  • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 122,822.13 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: eumis2020.government.bg и migpavlikenipolskitrambesh.bg.

Краен срок за представяне на предложенията: 09.12.2020 г., 17:00 ч.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – eumis2020.government.bg.