Начало Новини Бизнес Процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ

Процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ

695

МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-1.064 МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш”.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ Инвестиционен приоритет 1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила” (с финансиране от ЕСФ) на ОП РЧР.

Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е да осигури предпоставки за създаване на устойчива заетост на местно ниво за безработни и неактивни лица, които ще получат нов шанс за работа, нови или усъвършенствани професионални знания и умения, придобити на работното място, както и придобиването на професионална квалификация.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, активиране на неактивни лица, организиране и участие в трудови борси и др. подкрепящи услуги за заетост;
2. Психологическо подпомагане и предоставяне на мотивационно обучение;
3. Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова;
4. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности
5. Наемане на безработни и неактивни лица и осигуряване на заетост за период до 12 месеца след предоставяне на посреднически услуги и/или обучение;
6. Осигуряване на обзавеждане, оборудване, ДНА и стопански инвентар свързани с новите работни места и местни инициативи за заетост.

Индикативният бюджет по настоящата процедура е в размер на 400,000.00 лв.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура: 50,000.00 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура: 150,000.00 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: eumis2020.government.bgmigpavlikenipolskitrambesh.bg.

Краен срок за представяне на предложенията:
Краен срок за кандидатстване: 31.05.2019 г., 17:00 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) –eumis2020.government.bg.