Публична Покана: Доставка На Дизелово Гориво

  1623

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

  Средно общообразователно училище „Бачо Киро“
  ул.“Св. Св. Кирил и Методий“, № 53
  гр. Павликени, България 5200

  За:

  Ивелина Стоянова Цветкова – ПДАСД
  Мая Димитрова Балканджиева – гл. счетоводител

  Тел.: 0610-52732
  Факс: 0610-52750
  Email: pavlikeni_sou@yahoo.com

  Място/места за контакт: СОУ Бачо Киро гр. Павликени

  Интернет адрес/и:
  Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: soupavlikeni.com.
  Адрес на профила на купувача: soupavlikeni.com.

  ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

  Доставки

  КРАТКО ОПИСАНИЕ:

  Доставка на дизелово гориво за зареждане на училищните автобуси на СОУ „Бачо Киро“ гр. Павликени

  КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

  09134200
  Описание:
  Дизелово гориво

  КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

  Прогнозното количество на дизелово гориво за училищните автобуси на СОУ „Бачо Киро“ гр. Павликени е 21 000 литра. Количеството дизелово гориво е прогнозно и не обвързва по никакъв начин Възложителя. Срок за изпълнение на поръчката: 12 месеца от датата на сключване на договора.

  ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

  46,620 BGN

  МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

  Бензиностанции на Изпълнителя на територията на гр. Павликени.

  NUTS:

  BG321

  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

  Всяка доставка на дизелово гориво трябва да отговаря на изискванията на БДС, съгласно Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол/ НИКТГУРНТК/ приета с Постановление №156 от 2003 г. и измененията, публикувани в ДВ бр. 69, 78 от 2005 г., ДВ бр.40 от 2006 г., ДВ бр.76 от 2007 г. Доставката на дизелово гориво следва да бъде доказана с Декларация за съответствие или заверено копие от нея на лицата, които транспортират, разпространяват и използват течни горива, съгласно чл.12 на НИКТГУРНТК , удостоверяващ вида, качеството и обема на горивото, както и годността му за ползване по предназначение. Настоящата поръчка може да се изпълнява само от лица, отговарящи на следното условие: могат да осигурят място за зареждане на училищните автобуси на територията на гр. Павликени. Това обстоятелство се доказва с представено доказателство за собственост или нает обект /бензиностанция/ на територията на гр. Павликени. Цената, която възложителят ще заплати е единичната цена за 1/един/ литър гориво по официално обявена единична цена на дребно в търговския обект (бензиностанция) в момента на зареждането, редуцирана с отстъпка в % (в цяло число), съгласно офертата на Изпълнителя. Разплащането е в български лева по банков път с платежно нареждане 2 /два/ пъти в месеца в 3-дневен срок след представяне на следните документи: фактура на изпълнителя, придружена с касови бележки; опис на дните, в които е зареждано горивото за всеки отделен автобус и стойността на всяко зареждане; декларация за съответствие на доставеното дизелово гориво. При подписване на договора за обществена поръчка Изпълнителят следва да представи документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

  КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

  Най-ниска цена

  ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

  Предлаганата цена на обществената поръчка се формира като – официално обявената цена за продажба на дребно на 1 /един/ литър дизеловото гориво в търговския обект в лева без ДДС, посочена с точност до третия знак след десетичната запетая, редуцирана с постоянен % /процент/ отстъпка /в цяло число/ от официално обявената цена за продажба на дребно в търговския обект в лв./литър, без ДДС, определя крайната обща предлагана цена за 1 /един/ литър без ДДС на обществената поръчка. Определен за изпълнител ще бъде този участник, който е предложил най-ниска крайна цена.

  СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

  19/03/2015 16:30

  ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

  НЕ

  ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

  Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от негов упълномощен представител лично или по пощата. Върху плика участникът изписва наименованието на обществената поръчка, наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Всеки участник има право да представи само една оферта. Офертата се предава окомплектована със следните документи: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника. 2. Попълнена, подписана и подпечатана оферта (Образец № 1) 3. Удостоверение за актуално състояние или посочен единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл.23 от ЗТР – оригинал или заверено от участника копие. 4. Документ, доказващ регистрацията на собствен или нает търговски обект-бензиностанция, която осигурява място за зареждане на територията на гр. Павликени. 5. Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на дизеловото гориво със съответните спецификации и стандарти. 6. Декларация по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП (Образец № 2) 7. Предложение за изпълнение на поръчката (Образец № 3) 8. Ценова оферта (Образец № 4) 9. Декларация за приемане клаузите на проекта на договора (Образец № 5) 10. Попълнен, подписан и подпечатан на всяка страница договор по образец. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в документацията и условията на Възложителя, и да бъде оформена по приложените към документацията образци. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях са задължителни за участниците. Предложенията на участника трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци. Участникът трябва да определи срок на валидност на офертата, който не може да бъде по-кратък от 60 календарни дни от датата на подаване на офертата. Офертите ще бъдат отворени по реда на чл. 68, ал. 3 от ЗОП на публично заседание на 20.03.2015 г. в 15:30 часа в кабинет № 9, ІІІ-ти етаж на СОУ „Бачо Киро“ гр. Павликени, ул. „Кирил и Методий“ № 53.

  СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

  18/03/2015