Начало Работа Предлага Свободна позиция за „Специалист Ловно стопанство“

Свободна позиция за „Специалист Ловно стопанство“

2899

Сдружение „ЛРД-Павликени“ на основание чл.90 от КТ, съгласно изискванията на Закона за лова и опазване на дивеча, чл.30 ал.7 обявява свободна позиция за „Специалист Ловно стопанство“.

Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителят на длъжността:

1. Организира, координира и контролира практическото изпълнение на решенията на ръководните органи на сдружението по основните направления на съюзно-организационния живот в съответствие със законовата и нормативна уредба в областта на лова, риболова и свързаните с тях спортове;

2. Осигурява текуща и методическа помощ на дружините и останалите помощни звена (комисии, групи, клубове, секции) в тяхната непосредствена работа (организацията и управлението) по стопанисването на дивеча и рибата;

3. Изучава, анализира и разработва проблемите в ловностопанската и рибостопанската дейност и свързаните с тях спортове и киноложка дейност, като предлага на ръководните органи проекти за решения.

4. Охранява ловностопанските райони на сдружението и следи за опазването и правилното ползване на дивеча и рибата в него.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

На основание параграф 1 т.20 от Допълнителните разпоредби на ЗЛОД: Диплом за висше образование от Лесотехнически университет или средно специално образование с най-малко четири годишен курс на обучение по специалността, което е издържало изпит по една от следните учебни дисциплини: „ловно стопанство“, „биология на дивеча“, „екология на дивеча“, „болести по дивеча“, „дивечовъдство“ или „дивечознание“.

Да не е осъждан;
Да не е лишен по съответен ред от право да заема длъжност.
Познания в област на позицията
Компютърна грамотност MS Office (Word;Excel).
Организационна и комуникационна компетентност;
Компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативни актове в областта на лова, риболова и свързаните с тях спортове;
Свидетелство за правоуправление на МПС.

Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

Заявление за участие до Председателя на сдружението;
Декларация от кандидата, че не е лишен по съответен ред от право да заема определената длъжност;
Заверени от кандидата копия от документи за:

– диплома за завършено образование;
– документи, удостоверяващи професионалния опит;
– документ за компютърна грамотност;
– свидетелство за правоуправление на МПС;

/Оригиналните документи се предоставят за сверяване/

Автобиография.
Мотивационно писмо.
Свидетелство за съдимост;
Карта за медицински преглед.

Документите се подават в Сдружение „ЛРД-Павликени“, гр. Павликени, бул. „Руски“ № 21 до 15.08.2015 г.

С кандидатите, които отговарят на изискванията ще бъде проведено интервю.

За повече информация, моля звънете на тел. 0610-5-25-22.