Начало Новини Инфраструктура С проект по ОП „Околна среда“ Община Павликени рекултивира старо сметище

С проект по ОП „Околна среда“ Община Павликени рекултивира старо сметище

477

В качеството си на бенефициент Община Павликени успешно приключи дейностите по проект BG16M1OP002-2.010-0001 „Рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на община Павликени”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

Официалната церемония „Откриване на обект“ се състоя на терена на бившето Депо за битови отпадъци в землището на гр. Павликени. В церемонията участваха „кмето“, директорът на РИОСВ – Велико Търново Цонка Христова и представителят на изпълнителя на строително-монтажните дейности Илиян Стоянов от ДЗЗД „Рекултивация БГ“, който прерязаха лентата на обекта. В Заседателна зала на Общински съвет Павликени се проведе заключителна конференция, на която екипът за управление и изпълнение запозна обществеността и медиите с целите, дейностите, етапите на изпълнение и постигнатите резултати по проекта.

Общата стойност на проекта „Рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на община Павликени“ е 3,260,141 лв., от които 3,216,738 лв. е размерът на безвъзмездна финансова помощ (БФП). За изпълнение на етап „Техническа рекултивация“ от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) са предоставени като БФП 2,734,227 лв., а националното съфинансиране е 482,510 лв. Собственият финансов принос на община Павликени за изпълнение на етап „Биологична рекултивация“ възлиза на 43,403 лв. Със средствата е извършена рекултивация на площ от 42,873 кв. м.

Старото общинското депо за битови отпадъци на Павликени е открито през 1971 г., а през 2016 година експлоатацията му е преустановена. Дейностите по рекултивацията на депото стартираха в края на 2020 г. В резултат на изпълнението на проекта е изградена изолационна геомембрана с дренаж и система за отвеждане и пречистване на водите, както и такава за изпускане на газове вследствие на евентуално гниене. Положен е горен изолиращ пласт от почва, извършено е озеленяване и облагородяване на терена с оглед възстановяване на естествения ландшафт, изградена е и система за контрол и мониторинг. В следващите три години на терена ще продължи извършването на биологична рекултивация, включваща комплекс от лесотехнически, агрохимически и мелиоративни мероприятия. След приключването на тези дейности обектът ще бъде приет и въведен в експлоатация по реда на ЗУТ.

Проектът за рекултивация на депото на община Павликени е реализиран в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-34-9/14.04.2020 г. по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“.