Начало Новини Криминална хроника В Районен съд – Павликени бе тържествено открита „Синя стая“

В Районен съд – Павликени бе тържествено открита „Синя стая“

1620

На 15 март 2017 г., от 14:00 часа в сградата на Районен съд – Павликени бе открито специализираното помещение за разпити и изслушвания на деца – т. нар. „синя стая”, което ще бъде използвано при необходимост от изслушване на малолетни и непълнолетни по граждански и наказателни производства.

На събитието присъстваха Теодорина Димитрова – председател на ВТОС, зам.-кмета на Община Павликени Венцислав Иванов, художникът Мартин Петров, Директора на Дирекция социално подпомагане Ангелина Петрова, началник отдел Закрила на детето Даниела Атанасова, директор КСУ Таня Иванова, ст.-разследващ полицай Петя Терзиева, директорът на СУ „Бачо Киро“, гр. Павликени Пепи Стефанова, Представители на АК Велико Търново, Евтим Евтимов – дългогодишен бивш инспектор Детска педагогическа стая, съдиите от Районен съд – Павликени, прокурорите от Районна прокуратура – Павликени.

Районен съд – Павликени успя със средства от бюджета за издръжката си, с личния труд и усилия на съдиите и служителите, както и с подкрепата на художника Мартин Петров да подготви двете помещения, условно наричани „синя стая”.

Що е то „синя стая”?

За информация на хората, които не са запознати ще поясним, че Специализираното помещение „синя стая” представлява уютна и приветлива стая, чиято цел е да предразположи детето и съдебната процедура, в която се налага да участва, да не го подлага на допълнителен стрес. При изслушване в съдебна зала детето попада в официално и будещо респект, дори страх помещение, среща се със съдии, прокурори и адвокати в тоги, всеки от тях му задава въпроси. Именно, за да се охрани най-добре интереса на детето, а и за да се извлече максимална полза от разпита/изслушването, е възникнала идеята за такива помещения, първите от които – създадени в Полша, са били решени в син цвят и оттам името „синя стая” става нарицателно за подобен вид помещения.

Необходима ли е наистина?

Като съдии многократно сме били поставяни в затруднение как да подходим към дете, което е жертва или случаен свидетел на престъпление, как да избегнем или ограничим притеснението му, как да се справим с родителското влияние при дело за родителски права. Макар все още да няма изрична вътрешна уредба на процедурата, по която да се провежда „дистанционно” изслушване на малолетни и непълнолетни, имаме изискване това да става със съдействието на педагог или психолог.

Сега вече имаме и изискванията на Директивата 2012/29/ЕС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления, чиито цели следваше да бъдат постигнати до 2016 г., а те са: да бъдат променени съществуващите практики в участието на жертвите в правни процедури така, че да се избегне вторичното травмиране на децата, жертви и свидетели на насилие, при участието им в правораздавателния процес.

За целта те трябва да се разпитват еднократно в щадящи условия и приятелска обстановка, без страх от сплашване и натиск, с ограничаване броя на лицата, които пряко присъстват на интервюирането.

Освен за жертвите на престъпления, законово задължение детето да бъди изслушвано в щадяща среда съществува и при гражданските процедури по силата на Конвенция на ООН за правата на детето. Правото на детето да бъде изслушано във всяко производство, касаещо негов интерес е закрепено и в българския Закон за закрила на детето, като чл.15, ал.4 и 5 изискват това да става в подходяща обстановка, съобразена с неговата възраст, в присъствието на социален работник или друг специалист, като бъде осигурена възможност да присъства и родител или близък на детето.

Производствата с участие на деца в Районен съд Павликени са с тенденция са нарастване на броя през последните години. Само през 2015 г. са решение 242 дела, касаещи интереси на деца, по които в 236 от случаите е проведено изслушване на деца.

Всичко това ни мотивира да направим помещение за изслушване на деца в нашата сграда и го реализирахме не толкова в изпълнение на задълженията ни по изброените европейски и вътрешни актове, а за задоволяване на нуждата, която самите ние изпитвахме.

Идея и реализация!

Ползвахме различни източници на идеи, за да добие стаята вида, в който я виждате днес. Знаехме, че първите сини стаи за изградени в периода 2008-2012г. по различни проекти и се намират в помещения извън съдебните палати. Нашата представа за такава стая бе на база снимки в медиите и виждахме, че принципът е свързване визуално на две помещения с т. нар. „венецианско стъкло”, изграждане на видео и аудиовръзка, което не бе приложимо при нас. През м. октомври 2015 г.

Председателят на Районен съд – Павликени бе на двуседмично посещение в Неапол, Италия по програмата за обмен на Европейската съдебна мрежа. Помещението за изслушване на деца в Семейния съд в града се оказа направено на различен принцип – в две отделни помещения, отдалечени едно от друго. Стаята с венецианско стъкло в този съд се ползваше само при случаите на разпознаване по наказателни дела. Така възникна идеята да отделим две от помещенията в съда в гр.Павликени и да обособим „синя стая”.

Преди да я реализираме комуникирахме с колеги от страната, с технически специалисти и с един от пионерите в изграждането на такива помещения – Института по социални практики и дейност, които потвърдиха, че това е един от вариантите за изграждане и оборудване на синя стая, при който се спазват утвърдените с Конвенцията на ООН за правата на детето и Директива 2012/29 на ЕС стандарти.

Помещенията всъщност са две, намират се в различни части на сградата, но свързани с аудио и видео връзка. Подходът към помещението, в което се настанява детето е от служебния вход на съда, с което се избягва възможността му за контакт със страните по делото, вкл. обвиняем/подсъдим. В това помещение детето се среща с психолога и провежда разговор с него. Второто помещение, условно наречено „техническо” е това, в което съдът и страните наблюдават разпита, съдебният секретар води протокола и се извършва видео и звукозапис.

Процесът протича по нормален ред в съответната съдебна зала, в която страните са влезли от официалния вход на съда и когато се стигне до разпит или изслушване на детето, участниците в процеса отиват в техническото помещение. Съдебният състав уведомява психолога, че изслушването започва. Изградена е безжична връзка между това помещение и психолога в „синята стая”, чрез която съдът ръководи процесуалните действия, предава въпросите, поставени от страните и поставя свои такива. По същото време съдебният секретар се намира също в техническото помещение, слуша и записва думите на детето, след което тази част от записките се инкорпорира в съдебния протокол по делото. Когато изслушването приключи, съдията уведомява психолога и му дава насока след колко време и къде да изведе детето.

По описания начин съдът спазва изискванията на процесуалните закони и не препятства участието на страните в процеса и реализирането на правата им, като същевременно се гарантира защита на психиката на детето.

След като получихме потвърждение, че нашата „синя стая” отговаря на всички изисквания дадохме разрешение тя да бъде отразена на картата на сините стаи в България на сайта на ИСДП.

Помещението бе обособено в края на м.декември 2016г., а през м.януари възложихме освежаването му на павликенския художник Мартин Петров, който по своя инициатива разработи проект за цялостното художествено оформление на стените и сега имаме най-уютната „синя стая” не само в България.

Благодарим за подкрепата и помощта на всички съдии и служители от Районен съд – Павликени, на Мартин Петров, на будните представители на павликенската общественост, които проявиха съпричастност.

Районен съд – Павликени