Начало Работа Предлага Търси да назначи директор на детска ясла

Търси да назначи директор на детска ясла

1563
Павликени

О Б Щ И Н А   П А В Л И К Е Н И

На основание чл. 90, ал. 1 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях и Заповед № РД-02-11-1893/24.08.2017 г. на Кмета на община Павликени

О Б Я В Я В А

Конкурс по Кодекса на труда за длъжността „Директор“ на Детска ясла гр. Павликени.

І. Място на работа – Детска ясла гр. Павликени, ул. „Славянска“ №11

IІ. Характер на работата: Управление и ръководство на дейността на детската  ясла и детската кухня.

При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика на длъжността „Директор на детска ясла“.

ІІІ. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността „Директор“ на Детска ясла гр. Павликени:

  1. Да са завършили висше образование по специалност „Медицина“ на образователно-квалификационна степен „магистър“, или висше образование по специалност „Медицинска сестра“ или „Акушерка“ на образователно-квалификационна степен „бакалавър“.
  2. Да имат професионален опит не по-малко от 1 (една) година.
  3. Да не са осъждани на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление.
  4. Да не са лишени от право да упражняват професия си.
  5. Да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл. 188, т. 3 от Кодекса на труда, освен ако наказанието е заличено.
  6. Да не страдат от заболявания или отклонения, които застрашават живота или здравето на децата.
  7. Да притежават компютърна грамотност.

ІV. Начин за провеждане на конкурса:

  • Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;
  • Тест;   Интервю.

V. Необходими документи, място и срок за подаване:

– Заявление за участие в конкурса, адресирано до кмета на община Павликени с посочени трите имена, ЕГН, точен адрес и телефон за връзка с кандидата;

– Професионална автобиография;

– Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и специалност на висшето образование, със заверка „Вярно с оригинала”;

– Копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит – трудова и/или служебна книжка или друг документ, удостоверяващ осигурителния стаж, със заверка „Вярно с оригинала” на всяка страница.

– Свидетелство за съдимост в срок на валидност;

– Карта за предварителен медицински преглед;

– Удостоверение, че кандидатът не се води на учет за психично заболяване;

– Декларация, че лицето не е лишено от право да упражнява професията си, за кандидатите със специалност „Медицина“ – документ от БЛС, за кандидатите със специалност „Медицинска сестра“ или „Акушерка“ – документ от БАПЗГ;

– Декларация по чл. 107а, ал. 1 от КТ (образец);

– Копия на документи за компютърна грамотност.

Документи за участие в конкурса се представят всеки работен ден, в срок 1 месец от публикуването на обявата за конкурса на адрес: гр. Павликени, бул. „Руски” № 4, в деловодството на общината, лично от кандидатите, или от техни упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно, след което се предоставят на конкурсната комисия.

Документите се подават в запечатан плик с посочени имената на кандидата, точен адрес и телефон за връзка.

VІ. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса, е информационното табло в сградата на Община Павликени, с адрес гр. Павликени, бул. „Руски” №4, както и интернет страницата на Община Павликени.

Датата, часът и мястото на провеждане на интервю с кандидатите ще бъдат съобщени писмено на всеки един.

Длъжностна характеристика може да се получи в срока по т. V в Информационния център на Общинска администрация гр. Павликени

инж. ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ /п/
Кмет на община Павликени