Начало Работа Предлага Търси да назначи трудови медиатори

Търси да назначи трудови медиатори

1195
Павликени

Във връзка с реализация на проект BG05M9OP001-2.018-0014 „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени“, процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, Община Павликени обявява подбор за длъжността „трудов медиатор”. Вакантни работни места – две.

Цел на длъжността: Насърчаване активното поведение на пазара на труда на неактивните, включително обезкуражени лица, с цел да се съкрати/ прекрати престоя им без работа и да се насочат към реализация на трудовия пазар посредством мотивиране да търсят работа, да работят, да учат, включително да се образоват и регистрират в Дирекция „Бюро по труда”.

Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 • средно образование  – завършена образователна степен;
 • владеене на ромски език;
 • компютърна грамотност – Microsoft office, ел. поща, интернет;
 • добри организационни и комуникативни умения;
 • умения за работа в екип;
 • да не е осъждан.

Специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 • опит в извършване на подобен вид дейност е предимство;
 • принадлежност към ромската общност;
 • умения за общностна работа е предимство;
 • да се ползва с доверието на местната ромска общност е предимство;
 • позитивна нагласа за работа с уязвими групи е предимство.

Начин на извършване на подбора:

 • първичен подбор по документи;
 • интервю.

До участие в подбора не се допускат лица, които не са представили  всички необходими документи или документите не изпълняват изискванията, посочени в обявата.

Брой работни места, за които е обявен подборът – 2 работни места.

Продължителност на заетостта: до 31декември 2020 г.

Място за подаване на документи:

Деловодството на Община Павликени – Информационен център, I етаж, бул. „Руски” №4, гр. Павликени 5200.

Кандидатите трябва да подадат в деловодството на Община Павликени следните документи :


Комплектът с документи трябва да бъде в запечатан плик. На плика трябва да е изписана следната информация: „За участие в подбор за Трудов медиатор.“

Краен срок за подаване на документи

До 17:30 часа на 12 април 2019 г., включително.

Място за провеждане на интервю с кандидатите

Община Павликени, бул. „Руски” №4, гр. Павликени 5200.

Дата за провеждане на интервю с кандидатите

Списък с допуснатите кандидати до интервю ще бъде обявен на сайта на Община Павликени и на информационното табло в сградата на Общинска администрация на 15.04.2019 г. в 13:00 часа.

Интервюто ще се проведе на 16 април 2019 година от 13:00 часа в Заседателната зала на Община Павликени.

Обявяване на резултатите

Интернет страница на Община Павликени и на информационните табла в сградата на Община Павликени.

Допълнителна информация, свързана с подбора и проекта, можете да получите в Общинска администрация, ІІ етаж, стая 206, тел. 0610-513-26 – Даниела Димитрова- координатор на проекта за ОП „Развитие на човешките ресурси”.