Начало Работа Предлага Учител в начален етап на основното образование (I-IV клас) и в предучилищно...

Учител в начален етап на основното образование (I-IV клас) и в предучилищно възпитание и подготовка

1766

Агенция по заетостта

Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция „Бюро по труда“, ДБТ – Павликени.

Номер и дата на заявката: 294 / 14.08.2015 г.
Срок на валидност на заявката: 24.08.2015 г.

Място на работата: Насeлено място към общ. Павликени, обл. Велико Търново

Насочване за работа: Насочването към работно място се извършва само от бюрото по труда, в което търсещото работа лице е регистрирано.

Наименование на длъжността: 2342-5010 – Учител, подготвителна група

Вид трудов договор: Срочен
Работно време (начин на работа): Непрекъсваемо
Работно време (продължителност): 8 часа

Трудово възнаграждение (лв.): 530
Брой на свободните работни места: 1
Дата, от която работното място е свободно: 15.09.2015 г.