Начало Новини Политика 13.8 млн. лв. е бюджетът на Община Павликени за 2016 г.

13.8 млн. лв. е бюджетът на Община Павликени за 2016 г.

1135

Планираният бюджет за 2016 г. на Община Павликени е в размер на 13,798,223 лв. Рамката беше представена по време на общественото обсъждане, което се състоя в понеделник.

Разработването на приходната част на проекто-бюджета за 2016 г., беше съпътствано с анализ на местните приходи от последните три-четири години. В разходната част са отразени предложенията, постъпилите от кметовете на насени места и второстепенните разпоредители с бюджет.

Държавните субсидии за общината са увеличени с 656 200 лв. или 7,66%, в това число е общата субсидия за делегираните от държавата дейности, която е увеличена със 618 200 лв. или 9,68 %. Този ръст е обвързан преди всичко с обезпечаване на промяната в размера на минималната работна заплата от 380 на 420 лв. и увеличените разходи за работни заплати във функция „Образование”. Увеличението в образованието е 493,967 лв., което спрямо 2015 г. е 12.82%.

Общата изравнителна субсидия за общински дейности за 2016 г. е 1,542,900 лв. и е завишена с 0.2 % спрямо 2015 г.

Средствата за зимно поддържане са 97,700 лв. и спрямо 2015 г. са увеличени с 24,800 лв. или 34.02% Целевата субсидия за капиталови разходи, в т.ч. и за ремонт на пътища, е завишена с 10,100 лв. или 1.77 %.

Община Павликени ще продължи и през 2016 г. всяка от социалните програми, стартирали през изминалите години.

„Опитът, който имаме от последните две години с програма „Ин витро“ и с програмите за местни и граждански инициативи, показва положителни резултати и затова сме планирали средства за тях и през новата година“, обясни при представянето на цифрите инж. Емануил Манолов.

Той заяви, че Общината ще продължи да дофинансира средствата за работна заплата в детската ясла и детските градини, като за 2016 г. в бюджета се предвидени средства в размер на 167,000 лв. За издръжка на детските заведения са планирани 493,000 лв. Предвидените средства за дофинансиране на маломерни и слети паралелки в училищата и за издръжка на ученическите столове са почти 100,000 лв.

По бюджетите на кметствата за 2016 г. са предвидени допълнително 86,000 лв., които не включват средствата от културния календар, спорта и капиталовите разходи.

Запазва се размерът на всички местни данъци на нивото от 2015 г.

Планира се минимално увеличение на размера на таксата за битови отпадъци, което е свързано с очаквано увеличение на разходите за извозване и обработки на отпадъците в регионалното депо.

„При съставянето на списъка за капиталовата програма за 2016 г. се опитахме да включим всички обекти, които имат приоритетно значение за населените места на общината“, подчерта инж. Манолов. И през следващата година общината ще работи активно за разработване на проектни предложения и кандидатстване по програми от новия програмен период за усвояване на средства от Европейски фондове, каза кметът.

Очакваните вложения по капиталова програма на общината за 2016 г. от собствени бюджетни средства, целева субсидия за капиталови разходи и европейски фондове са в размер на 13,977,803 лв.

„В проекта за „Бюджет 2016” си поставяме отговорни, но реално изпълними цели и считам, че с обединените усилия на общинския съвет, администрацията и гражданите на общината ще ги реализираме успешно“, каза в обобщение градоначалникът.