Начало Новини Политика 15.12 млн. лв. e бюджетът на Община Павликени за 2017

15.12 млн. лв. e бюджетът на Община Павликени за 2017

970
Павликени

Община Павликени планира бюджет за 2017 г. в размер на 15,118,617 лв. Очакваните вложения по капиталова програма на Общината за 2017 г. от собствени бюджетни средства, целева субсидия за капиталови разходи и европейски фондове са в размер на 11,860,606 лв. Тези цифри бяха представени по време на общественото обсъждане на проекта за Бюджет 2017.

Документът е съобразен с икономическите тенденции и рамката, установена със Закона за държавния бюджет за 2017 г., приетите от Общински съвет – Павликени наредби и тенденцията в развитието на собствените приходи. Разработването на приходната част на проекто-бюджета е обвързано с анализ на местните приходи от последните 3-4 години. В разходната част са отразени предложенията, постъпили от кметовете на населени места и второстепенните разпоредители с бюджет.

„Основният документ за финансовата политика на Общината през 2017 г. е свързан с предоставяне на услуги на гражданите в сферата на образованието, здравеопазването, социалните услуги, културата, спорта и др.“, подчерта кметът на Община Павликени инж. Емануил Манолов.

Държавните субсидии за Общината са увеличени с 1,091,631 лв. или 11.83 %, спрямо 2016 г. Общата субсидия за делегираните от държавата дейности е увеличена със 1,017,631 лв. или 14.53 % във връзка с увеличените разходи за работни заплати във функция „Образование”.

Общата изравнителна субсидия за общински дейности за 2017 г. е 1,549,100 лв. и е завишена с 0.21 % спрямо 2016 г.

Средствата за зимно поддържане са 108,400 лв. и спрямо 2016 г. са увеличени с 10,700 лв. или 10.95 %.

Целевата субсидия за капиталови разходи, в т.ч. и за ремонт на пътища, е завишена с 60,100 лв. или 10.36 %.

Община Павликени ще продължи и през 2017 г. всяка от социалните програми, стартирали през изминалите години. „Опитът, който имаме от последните две години с програма „Ин витро“ и с програмите за местни и граждански инициативи, показва положителни резултати и затова сме планирали средства за тях и през новата година“, потвърди инж. Манолов.

Община Павликени ще продължи да дофинансира средствата за работна заплата в детската ясла и детските градини, като за 2017 г. в бюджета са предвидени средства в размер на 200,000 лв. За издръжка на детските заведения са планирани 370,000 лв. Предвидените средства за дофинансиране на маломерни и слети паралелки в училищата и за издръжка на ученическите столове са почти 89,000 лв.

По бюджетите на кметствата за 2017 г. са предвидени допълнително 22,000 лв. Те ще получат средства и за организиране на културни и спортни събития.

Запазва се размерът на всички местни данъци на нивото от 2016 г.

Планирано е минимално увеличение на размера на таксата за битови отпадъци, свързано с пускането в експлоатация на регионалното депо за битови отпадъци в с. Санадиново и свързаните с това разходи по транспорта и обработката на отпадъците.

„При съставянето на списъка за капиталовата програма за 2017 г. се опитахме да включим всички обекти, които имат приоритетно значение за населените места на общината“, каза инж.Манолов. Той потвърди, че и през следващата година Общината ще работи активно за разработване на проектни предложения и кандидатстване по програми от новия програмен период за усвояване на средства от Европейски фондове.

„В проекта на „Бюджет 2017“ сме се постарали да се справим с предизвикателството да отговорим на вашите очаквания, да направим най – доброто във всички сектори на местното управление, да подготвим и изпълняваме бюджет, спазвайки приоритетите и изискванията на местната общност. В проекта за „Бюджет 2017” си поставяме отговорни, но реално изпълними цели и считам, че с обединените усилия на общинския съвет, администрацията и гражданите на общината ще ги реализираме успешно“, каза инж. Манолов.