Начало Новини Общество 30 са приемните семейства в община Павликени, отгледали са 72 деца

30 са приемните семейства в община Павликени, отгледали са 72 деца

1309

Община Павликени е доставчик на социалната  услугата приемна грижа чрез проект „И аз имам семейство” ОП „Развитие на човешките ресурси”. През проекта са преминали 72 деца, като към настоящият момент се обгрижват 47 деца, настанени в приемните семейства в Община Павликени. С настъпванто на новата година започва втората фаза на проекта за приемна грижа. Участващите семейства са 30 в общината, като те получват заплащане за отглеждането на децата.

„В този проект има много човещина, защото той променя съдбата на много деца, получили шанс да имат по-добър път в живота си“, каза за проекта кметът на община Павликени инж.Емануил Манолов.  Създаването на устойчив модел за заместваща грижа за деца в риск и деца от институции е основното постижение на проекта „И аз имам семейство“, финансиран по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013“.

Проектът е в синхрон с изпълнение на националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България” и е насочен към развитие на приемната грижа като алтернатива на настаняването на децата в специализирани институции.

„Високия брой на приемните семейства в община Павликени показва, че нашата политика за закрила на децата е на прав път. Вярвам, че напредъкът в приемната грижа ще бъде надграден и през 2016 г., запазвайки ключовата цел – да осигурим възможност за децата без родителска грижа да бъдат -отглеждани в сигурна семейна среда“, допълни кметът.

На 11.12.2015 г. Кметът на Община Павликени инж. Емануил Манолов подписа партньорско споразумение с Агенция за социално подпомагане за реализация на проект „Приеми ме 2015”. Проектът се реализира от конкретен бенефициент Агенция за социално подпомагане в партньорство с 82 общини на територията на Р България и с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, процедура „Приеми ме 2015”, приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”.

Настоящият проект допълва и надгражда приключващият в края на декември 2015 г. проект „И аз имам семейство”. Целта на проект „Приеми ме 2015” е да се усъвършенства и разшири обхвата на услугата „приемна грижа” и затвърди нейното предоставяне на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда. Акцент е поставен към развитие на „специализирана приемна грижа”: за деца с увреждания; деца, жертви на насилие или трафик; деца, непридружени бежанци. Специален фокус се поставя върху настаняването на деца до 3 годишна възраст, както и на мерките, насочени към повишаване на качеството на приемната грижа чрез осъществяване на мониторинг.

Утвърдените и сега действащите в рамките на проект „И аз имам семейство” приемни родители ще преминат към проект „Приеми ме 2015” с оглед гарантиране интереса на настанените деца и недопускане на възможност за прекратяване на настаняването и връщането им  обратно в специализирани институции.

Срокът за изпълнение на проекта е 32 месеца, реализацията му ще продължи до 31.07.2018 г.