Начало Новини Местни „Достоен и независим живот за възрастни хора и хора с увреждания в...

„Достоен и независим живот за възрастни хора и хора с увреждания в община Павликени“

1169
Павликени

Информация за проект

„Достоен и независим живот за възрастни хора и хора с увреждания в община Павликени“

Община Павликени продължава реализацията на проект „Достоен и независим живот за възрастни хора и хора с увреждания в община Павликени, договор за безвъзмездна финансова № BG05M9OP001-2.002-0177-C001, процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Целта на проекта е подобряване достъпа до основни социални и здравни услуги и постигане на независимост и социална интеграция на възрастните хора и хората с увреждания в община Павликени и подобряване качеството на техния живот.

По проекта се предоставя интегрирана почасова услуга за хората с ограничения или невъзможност за самообслужване и за хората с увреждания, като се съчетават комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна здравно-социална грижа. Ежемесечно по график освен рутинните дейности, извършвани от асистентите и помощниците, потребителите се посещават от медицински специалист за осигуряване на здравни грижи и проследяване на здравословното им състояние и от психолог за извършване на дейности за психологическа подкрепа.

От 01.03.2016 г., когато стартира предоставянето на почасовите социални услуги, до настоящия момент обслужване са преминали общо 88 лица от целевата група, а към момента към Звеното за почасови социални услуги работят 2 социални асистенти, които обслужват двама потребители, 12 домашни помощници, които обслужват 32 нуждаещи се потребители и 31 лични асистента, обслужващи 38 потребителя с ограничения или невъзможност за самообслужване.

Екипът по проекта ежемесечно реализира проектните дейности, тяхното администриране и отчитане, както и информиране на обществеността за приноса на Европейския съюз и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за реализацията му.

Предвижда се в рамките на проекта да се осигурява психологическа подкрепа на персонала, за да се минимизира риска за качеството на предоставяните услуги.

Предоставянето на услугите от Звеното за почасови социални услуги ще продължи със средства от безвъзмездната финансова помощ до 31.08.2017 г., като след това се предвижда дейността му да бъде продължена със средства от общинския бюджет.


www.eufunds.bg

Договор за безвъзмездна финансова помощBG05M9OP001-2.002-0177C001, Проект „Достоен и независим живот за възрастни хора и хора с увреждания в община Павликени“, процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.