Начало Обяви Военно окръжие – Сливен обявява 1 вакантна длъжност за старшина във военно...

Военно окръжие – Сливен обявява 1 вакантна длъжност за старшина във военно формирование 26690 – Павликени

1140

О Б Я В А

Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България е обявена 1 (една) вакантна длъжност за старшина във военно формирование 26690 – Павликени от състава на Съвместното командване на силите, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба.

Вакантната длъжност е: „Старши специалист І степен по отчета на личния състав“

Военно звание: Старшина

Военно формирование и място за изпълнение на службата: 26690 – Павликени

Изисквания за минимално образование и квалификация: средно образование

Курс за придобиване на звание старшина в професионален сержантски (старшински) колеж или четвърта степен на професионална квалификация придобита в професионален сержантски (старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ обучение в чужбина.

Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на следните изисквания:

1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;

2. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;

3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

4. Да нямат друго гражданство;

5. На военна служба се приемат лица, които отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ:

     .– Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред.

     .– Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба.</p>

     .– Към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 г. до навършване на пределната възраст по чл. 160 за военното звание, изискващо се за длъжността.

За длъжностите може да кандидатстват и лица, които притежават по-високо военно звание по резерва или с една степен по-ниско от изискващото се за длъжността, но са изпълнили изискванията на чл. 19 от ППЗОВСРБ (минимален престой във военно звание), докато са били на военна служба.

Кандидатите подават документи във Военно окръжие – Сливен в срок до 16.05.2019 г.

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба им се предоставят от Военно окръжие – Сливен.

Адрес и телефон за информация:

Военно окръжие – Сливен
бул. „Генерал Скобелев” №4
гр. Сливен

тел.: 0884-665-831