Начало Новини Администрация Двама трудови медиатори ще активират неактивни лица

Двама трудови медиатори ще активират неактивни лица

585
Павликени

От 10.05.2019 година са назначени двама трудови медиатори по проект „BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени“. Основните им задължения се свеждат до достигане на неактивни лица, вкл. от ромски произход, които да бъдат идентифицирани, информирани и мотивирани за включване в заетост, обучение или регистриране в Дирекция „Бюро по труда”. Медиаторите ще провеждат срещи с представителите на целевата група, на които ще обясняват предимствата им при промяна на социалния им статус. Екипът ще посещава регулярно всички населени места в общината. Офисът се намира в гр. Павликени, ул. „Раковски” №4, в сградата на Център за подкрепа за личностно развитие (бившето начално училище).

В рамките на проекта са обхванати социално-икономически и образователни дейности, чрез които се цели да се постигне успешна интеграция на ученици, родители и безработни лица от уязвими групи на територията на  община Павликени. Стойността му е  816,400.44 лв., от които 693,940.37 лева европейско съфинансиране и 122,460.07 лева национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на проекта е до 31.12.2020 г. Договорът се финансира от Европейския съюз – чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране по две оперативни програми: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. с регистрационен номер на договора BG05M9OP001-2.018-0014-С01 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. с регистрационен номер на договора BG05M9OP001-2.018-0014-2014BG05M2OP001-C01, финансовата подкрепа на Европейски социален фонд на Европейския съюз.

Партньори по проекта са ЦМДТ „Амалипе“ гр. Велико Търново, СУ „Бачо Киро“ гр. Павликени и Общинско предприятие „БКД” гр. Павликени. Асоциирани партньори по проекта са Министерство на образованието и науката, Агенция за социално подпомагане, Агенция по заетостта и Регионална здравна инспекция.