Начало Новини Здраве В Павликени удължиха проект за патронажна грижа

В Павликени удължиха проект за патронажна грижа

591
Павликени

С 6 месеца е удължен проект на Община Павликени за предоставяне на патронажна грижа на възрастни хора и хора с увреждания. Това става възможно, след като „кмето“ подписа допълнително споразумение към договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. С удължаването ще се отговори на нуждите на населението на община Павликени от предоставяне на услуги в домашна среда.

С реализацията на проекта минимум 79 потребители ще получават интегрирани социално-здравни услуги в домашна среда. Заложените в проектното предложение дейности са насочени както към постигане на високо качество на предоставяните на целевата група услуги, така и създаване на добри практики за предоставяне на иновативни здравни и социални услуги под формата на патронажна грижа.

Общата цел на проекта e подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.

Специфичната цел е изграждане на модел за патронажни грижи за възрастни хора и хора с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания, с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.

Проектът стартира от утре, 2 декември. Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 86,798.88 лв., като финансирането от ЕС чрез Европейския социален фонд е 73,779.05 лв., а националното финансиране – 13,019.83лв.

Целеви групи по проекта са възрастни хора над 65-годишна възраст, с ограничения или невъзможност за самообслужване и хора с увреждания и техните семейства. За ползване на услугата патронажна грижа по Проекта не се заплаща месечна потребителска такса.

Всеки потребител може да получи услуги до 2 часа дневно за 6 месеца, считано от 02.12.2020 г., предоставени от екип от обучени по проекта специалисти – медицински специалист; социален асистент; психолог.

Медицинските специалисти оказват индивидуализирана подкрепа за лицата от целевата група чрез предоставяне в домашна среда на комплексна, квалифицирана здравна помощ, с цел постигане на независимост на възрастните хора и хората с увреждания и подобряване на достъпа им до социално-здравни услуги – профилактика и консултиране, грижи за физическото и социално здраве на потребителите, медицински грижи и манипулации в домашна среда, провеждане на назначени лечения и др. Социалните асистенти помагат за поддържане на личната хигиена, физическа подкрепа, хигиена в помещението, закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост, съдействие за организация на свободното време, административна помощ и др. според индивидуалните потребности на ползвателя на услугата. Психологът пък осигурява психологическа подкрепа в домашна среда на потребители и техните семейства за справяне със състояние на заболяване, социална изолация, невъзможност за самообслужване и др.

Повече информация относно услугите и начина за кандидатстване може да получите в офиса на Домашния социален патронаж в Павликени, ул. “Съединение” №2 и на тел. 0610-52-859.