Начало Новини Бизнес Изграждат фотоволтаичен парк край Павликени

Изграждат фотоволтаичен парк край Павликени

275

Фотоволтаичен парк предстои да бъде изграден край Павликени. Инвестиционното намерение е на Петър Бангеев от Разград, за което е уведомена Община Павликени и Регионалната екоинспекция във Велико Търново. Фотоволтаичният парк ще е с инсталирана мощност от 4,935 kWp. Имотът, на който ще се простира, е с площ 70,120 кв.м. На територията на имота има сграден фонд, който е негоден за използване и ще бъде премахнат. Територията ще бъде почистена и подготвена за строителни дейности.

За изграждането на системата ще бъдат използвани компоненти, произведени от световни лидери в тази област, посочва инвеститорът.

Проектът за изграрждане на фотоволтаичен парк не попада в границите на защитена територия или от екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко разположената защитена зона е BG0000609 “Река Росица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в Списъка на защитени зони, приет с Решение на МС.