Начало Спорт Автомобилизъм Община Павликени създаде филм по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в...

Община Павликени създаде филм по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Павликени”

582

Във връзка с изпълнение на Дейност 7 „Популяризиране на културната идентичност на ромската общност в община Павликени” по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Павликени” беше изработен филм, който отразява дейностите по проекта и част от проблемите на ромската общност. Филмът ще бъде излъчен в осем населени места общината, а желаещите заинтересовани страни ще могат да получат филма на DVD.

Общата стойност на проекта е 816,400.44 лв., от които 693,940.37 лв. европейско съфинансиране и 122,460.07 лв. национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на проекта е до 31.12.2020 г.

Договорът се финансира от Европейския съюз – чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране по две оперативни програми: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. с регистрационен номер на договора BG05M9OP001-2.018-0014-С01 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. с регистрационен номер на договора BG05M9OP001-2.018-0014-2014BG05M2OP001-C01, финансовата подкрепа на Европейски социален фонд на Европейския съюз. Партньори по проекта са ЦМДТ „Амалипе“ гр. Велико Търново, СУ „Бачо Киро“ гр. Павликени и Общинско предприятие „БКД” гр. Павликени.

Асоциирани партньори по проекта са Министерство на образованието и науката, Агенция за социално подпомагане, Агенция по заетостта и Регионална здравна инспекция.