Начало Новини Политика Предизборна програма на Мирослав Маринов – кандидат за кмет на Община Павликени...

Предизборна програма на Мирослав Маринов – кандидат за кмет на Община Павликени от ПП ГЕРБ

2528

ВИДИМИ РЕЗУЛТАТИ

Видими резултати за Община Павликени са основата на нашето послание. Това ще постигнем чрез даване на възможност на хората от Община Павликени да живеят и работят спокойно. Как точно предвиждам аз и хората от моя екип да стане това:

  1. Като залагам на открития диалог, честното отношение към хората, чрез прозрачност на общинската политика с помощта и сътрудничеството на гражданското общество и на всички средства за масово осведомяване. Проблемите и въпросите ще бъдат своевременно обсъждани, анализирани от експерти и ще им се търси решение, без отлагане във времето.
  2. Като провеждаме реални обществени допитвания по всички важни за общината въпроси – под формата общи събрания по квартали, градове и села, чрез анкети.
  3. Като обещавам ясни правила и предвидимост във вземането на решения, така че хората да знаят какво да очакват от местната власт и местното управление.
  4. Учредяване на Обществен съвет към Община Павликени, като консултативен орган към кмета на общината, който да изразява и защитава волята на гражданското общество и представителите на местния бизнес. Структура, която ангажира граждани с изявени обществени позиции и компетенции в различни области по проблемите, свързани с развитието и бъдещето на нашия град, която да служи като постоянна форма на диалог между местните общински власти и структурите на гражданското общество.

 

Основни принципи:

Открито, почтено и предвидимо управление.

Прозрачност при управление и разпределение на общинските активи.

Повишаване на обществения интерес при разходването на бюджетни средства при управлението на Европейски и местни проекти.

Активно използване на европейските фондове.

Спазване на законите, зачитане на морала, добрите нрави, обществените очаквания.

 

Основни приоритети:

Подобряване привлекателността и качеството на живот в общината.

Постигане на конкурентноспособна, динамична икономика и инфраструктура.

Интеграция на всички малцинствени общности.

Изравняване на стандартите в благоустройството между централна градска част, кварталите и съставните селища.

Съхраняване на духовността.

 

Основни цели и области на развитие

Превръщане на Павликени в динамично развиваща се община, съчетаваща устойчиво развитие на леката промишленост, аграрния сектор и туризма.

 

ИКОНОМИКА И БИЗНЕС

Широко и ефективно използване възможностите на ПЧП – този начин на работа дава богати възможности за реализиране на обществено значими проекти.

Утвърждаване Наредба за вътрешни правила и процедури за реализиране на ПЧП в Община Павликени.

Усилена работа в привличането на нови, външни инвестиции и инвеститори като използваме предимството си на близкото отстояние до бъдещата магистрала „Хемус“, с цел откриване на нови работни места и повишаване на икономическото ниво на общината.

Екипна работа с местния бизнес и браншовите организации, подпомагайки ги чрез лостовете на местното самоуправление. Приоритет за местните фирми при обявяване и възлагане на обществените поръчки.

Партньорства с бизнеса и неправителствения сектор. Между общинско, между регионално и трансгранично сътрудничество.

Предприемане на активни действия в посока широко обхватно представяне на региона, с цел привличане на стратегически инвеститори.

Пълно използване на местните ресурси и дадености на региона за създаване на устойчива бизнес среда за малките и средни предприятия.

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Комплексни административни услуги чрез електронна система.

Административните услуги във всяка община трябва да бъдат лесно достъпни и разбираеми, а гражданите подробно запознати с всички отделни стъпки по предоставянето на всяка административната услуга, както със сроковете и таксите чрез интернет и разяснителни брошури.

Капацитетът на общинска администрация, квалификацията и уменията на ръководния и експертния персонал са ключови фактори за доброто управление и развитие на общинските дейности и инициативи. Ето защо ще се стремим към оптимизация на структурата, обучения и квалификация на служителите, обмяна на опити добри практики.

Определяне и реално спазване на етичните стандарти при работа на администрацията с гражданите и подобряване диалога между общинска администрация и гражданското общество.

Общината ще полага целенасочени усилия  за привличане на гражданското общество и бизнеса в процеса на разработване и реализиране на местните политики. Целта ни е да постигнем по- голяма прозрачност при определяне стратегическите посоки на развитие.

Наложителни са по-решителни стъпки за подобряване координацията със съседни и други общини.

Гарантиране на улеснен достъп до административна информация за предприемачи и бизнес.

Ежегодни публични дискусии с гражданските представители  на бизнеса и всички заинтересовани по населените места, свързани с развитието на общината, населеното място и т.н.

Издаване на общински информационен бюлетин за предстоящи събития на територията на Община Павликени.

Финансиране поставянето на електронно информационно табло.

 

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Подобряване на грижата за възрастните – създаване на широка мрежа от услуги в общността за осигуряване на условия за спокоен и достоен живот на възрастните хора в домашна среда.

Поддържане на социално поносими такси за детски ясли, детски градини и домашния социален патронаж.

Създаване на социална трапезария за предоставяне на топла храна по веднъж на ден на социално слаби семейства и хора в нужда с европейско финансиране. Кандидатстване по ОП финансирани от Фонд „Социална закрила“ или от Фонда зa eвpoпeйcкo пoдпoмaгaнe нa нaй-нyждaeщитe ce лица. (FEAD)

Възстановяване  на  почивна база с. Бяла и използването й за отдих на деца и пенсионери – възможно ПЧП.

Приоритетно изграждане на достъпна градска среда на хора с увреждания, с цялостна визия за достъпност на средата и качествено изпълнение на мерките за устойчивост на създадената инфраструктура. Възможни източници са ОП Регионално Развитие и програми на МТСП.

 

ОБРАЗОВАНИЕ

Човешките ресурси са най-ценния капитал на нацията. Инвестициите в човешкия капитал, науката и качеството на образованието са основните предизвикателства пред нас.

Съвместна работа на Общината, училищата и Бюрото по труд по реализация на програмата за идентифициране на отпадналите лица от образователната система, целяща повишаването на образованието на отпадналите от училище и тяхната трудова реализация.

Изпълнено със съдържание партньорство между отговорните специалисти от общината, директори на учебни звена, представители на работодателите и на училищните настоятелства. Реалната нужда на общинските фирми и звена, училищните традиции както и наличието на специалисти за обезпечаване на обучението да е в основата за определяне на приема. Решението да се взема след представянето на потребностите при съвместно обсъждане.

Съдействие за кадрово обезпечаване на специалисти. Липсата на учители специалисти не би следвало да е проблем само на училищното ръководство.

Програма за насърчаване на даровити деца в Павликени, която да работи според националната програма за закрила на деца с изявени дарби и се прилага нейния механизъм.

Ежегоден Празник на добрите дела сред павликенските  деца и младежи.

Подобряване материалната база в детските градини и училища и подмяна на старите детски площадки за игра и изграждането на нови.

Ще водим активна политика за повишаване на нивата на образование на малцинствените групи чрез работа с НПО. Предотвратяване процеса на сегрегация, крайно време е общинска позиция по въпроса и съдействие на училищните ръководства.

Обществен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси на малцинствата. Пряка работа с националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в изпълнение на приетата Национална Програма за интеграция на ромите 2012 – 2020 г.

 

КУЛТУРА И ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО

Основната задача е достигането на съвременно европейско ниво в културната политика на Павликени и създаване на нов духовен климат.

С прозрачно разпределение на средствата за култура чрез конкурсното начало и поставяне на високи естетически критерии и изисквания в културния живот на общината.

Създаване на инициативи, които да привличат, възпитават младите хора, ангажирайки ги за популяризиране на културното наследство на града и общината.

Създаване на общински клуб на културно-просветните дейци със собствено пространство на централно място в града.  Клуб със своя програма, съставена и реализирана от културните и просветни дейци от Общината, финансирана от съответните структури и дарители със съдействието на Общината.

Активно включване на децата и младите хора в културните дейности и събития, реализация на образователни програми от общинските институции и осигуряване на подходяща и развлекателна културна инфраструктура.

Възстановяване на съществувалия духов оркестър.

Ремонт на НЧ „Братство-1884“ – Павликени  и решаване проблема с отоплението на сградата по един съвременен и ефективен начин.

Търсене на допълнително финансиране за обогатяване на книжния фонд на Градската библиотека, в крак със съвременните интересите на децата и възрастните  читатели.

Ремонт на външната облицовка на сградата на Исторически музей – Павликени и търсене на решение за оптимално отопление на залите на музея.

Осигуряване ежегодно на средства за разкопки както за Античния керамичен център, така и за други важни за националната ни история исторически обекти на територията на общината.

Превръщането на уникалния римски обелиск край село Лесичери, /който е най-високият паметник от времето на римската империя, останал у нас, и без аналог по вида си в света/ в достъпен и атрактивен исторически обект на културния туризъм.

Подпомагане  създаването на клуб по етнография към  Историческия музей, който да  привлече деца и  младите хора .

Летни културни празници – провеждане на културно събитие във всяко село, гр. Бяла Черква и гр. Павликени – обединени в една тема.

Мултиплициране примера на провежданата Арт резиденция с участие на творци от цял свят в с. Горна Липница в други населени места от общината.

 

ТУРИЗЪМ

Създаване на работещ модел за разпространяване на туристическа информация – туристически пътеки, културно-исторически маршрути. Изграждане на информационна инфраструктура за туризма (ОПР „Регионално развитие“)   – указателни знаци, маркировка, информационни табели и диплянки за обектите в с. Мусина, с. Михалци, АКЦ,  с.Вишовград.

Съвместна работа с местното Туристическо дружество с цел увеличаване възможностите за масово ползване на гребна база язовир „Ал.Стамболийски“.

Разширяване на рекламната дейност в медиите.Развиване на рекламна дейност, използване на програмата за развитие на селските райони за привличане на туристи  чрез представяне на празници и обичаи, както и фолклорни празници в селата от общината.

Създаване на публично частно партньорство в областта на екотуризъм и селския туризъм.

Създаване на нови екопътеки и ремонтиране на старите.

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Всеки гражданин на общината трябва да има гарантиран достъп до медицинска помощ. Той трябва да получи качествено диагностициране, лечение и удовлетворение от качеството на получените медицински услуги.

МБАЛ- Павликени е общинска болница, която предоставя здравни услуги на нуждаещите се болни от Община Павликени и община Сухиндол.

Осигуряване на нови финансови механизми в общинското здравеопазване с използване на националните  програми както и ЕС.

Реализация на проект за саниране и вътрешни реконструкции и ремонти за осигуряване на качество на услугата, комфорт на медицинските работници и пациенти. МБАЛ Павликени – лечебно заведение с Европейски облик. Дооборудване с нова и съвременна апаратура за диагностика и лечение. Общината със своите лостове активно да участва в привличането на необходимите лекари и специалисти за поддържане на повече клинични пътеки, предоставяне на възможно най-добро, пълно и качествено лечение на гражданите. Поддръжка и ремонт на здравните пунктове и преустройството им, там където е необходимо в останалите населени места от Общината.

Търсене на възможности за организиране на болнични структури за долечение и хосписи.

Намиране на финансови механизми за финансиране на профилактични прегледи на здравно неосигурени лица и лица от социално уязвими групи.

Общинско участие в превенции и навременно откриване на социално значими заболявания като хипертония, диабет, затлъстяване и др.

Осигуряване достъпа до извън болнична помощ във всяко едно населено място според приетите принципи за достъпност и равнопоставеност на гражданите и здравно осигурените лица.

Осигуряване на достъпност до стоматологични здравни услуги.

Активни действия в  Превенция на зависимости сред малолетни и непълнолетни  и стимулиране на здравословния начин на живот.

Повишаване на здравноосигурителната култура на населението.

 

ЕКОЛОГИЯ

Поддръжка и облагородяване на зелените площи и парковете в града, възстановяване и поддържане в добро състояние на съществуващите в останалите населени места.

Облагородяването на междублоковите пространства, обособяване на паркоместа и създаване на нови детски кътове за игра по одобрени планове и схеми.

Активно включване на собственици и обитатели на жилищни сгради в съвместни инициативи за опазване и поддържане на чистота, спретнат вид на пространствата около жилищните сгради.

Приемане на местна Наредба за определяне на прилежаща площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване.

Напълно премахване на съществуващите нерегламентирани сметища в близост до града и останалите населени места в общината.

Мерки за прекратяване нерегламентираното изхвърляне на растителни отпадъци.

Подобряване на системата за управление на отпадъците чрез оползотворяване повторно използване и рециклиране.

Изграждане на сепарираща площадка с цел намаляване на разходите по транспортирането им до Регионалното депо.

Изграждане на модерни, безопасни и зелени детски площадки за игра.

Обединяване усилията на държавните институции, общинските органи, гражданите и предприятията на територията на общината в опазването на околната среда.

Предотвратяване риска от наводнения от р. Росица.

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНФРАСТРУКТУРА

Благоустрояване и реновация на обществено значими пространства и постигане на устойчиво и балансирано общинско развитие, за пълноценен социален и културен живот на населението на общината.

Приоритетно осигуряване на средства за реконструкция и обновяване на площадите, парковете  и улиците в по малките населени места от общината.

Ремонт и поддръжка на общинските сгради в малките населени места за постигане на Европейска визия.

Осигуряване на достатъчно средства за поддържане и облагородяване на гробищните паркове и подходите към тях във всички населени места в Общината.

Рехабилитация на водоснабдителните мрежи в общината с цел ограничаване загубите на питейна вода, (които в момента са над 80 % ) и осигуряването на достатъчно налягане до всеки един дом.

Осигуряване на нови водоизточници и изграждане на съоръжения за водоснабдяване в населените места, където не достига питейна вода.

Пълно обследване на състоянието на тротоарните площи и поетапното им ремонтиране или изграждането на нови, там където е необходимо и изграждането на достъпна среда на хора с увреждания.

Благоустрояване на обществено значими пространства в кварталите за постигане на социална интеграция и балансирано градско развитие.

Проект за цялостно преасфалтиране на улиците в града и съставните селища.

Разширяването на системата за видео наблюдение в града и изграждането  на такива във всички населени места.

Рехабилитация и поставяне на нови спирки за общинския транспорт с навеси и разписания.

Модернизиране и осъвременяване облика на Градския пазар. Превръщането му в постоянно действащ пазар за продукцията на местните земеделски производители.

Строг контрол и санкции върху фирмите –  изпълнители на строително ремонтни и монтажни дейности.

Даване на разрешение за експлоатация на ново строителство само след реално възстановяване на околната инфраструктура – тротоари и зелени площи.

Поддръжка, ремонт на съществуващата мрежа на Радиовъзел Павликени и в останалите населени места в общината.  Осигуряване достъп на нови абонати.

Създаване на общинско кабелно радио с почасова местна програма.

 

МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Създаване на младежки центрове във всички населени места чрез предоставяне на подходящи общински обекти.

Подобряване на материално техническата база в Спортна зала, училищата и детските градини с цел създаване на оптимални условия и максимално използване на наличните активи.

Създаване на организация за масово ползване от учащи се в общината с цел максимална натовареност на съществуващи съоръжения, включително и организиране на спортни състезания от регионален и републикански мащаб.

Стимулиране развитието на футбола в малките населените места и осъвременяване на спортната база на съществуващите футболни игрища в общината, за да изпълняват изискванията за участие в по – горните футболни групи.

Съдействие за предоставянето на бившето селско стопанско летище в района на гр. Павликени за ползване и стопанисване от действащ Аероклуб.

Съдействие при учредяване на спортни клубове, хоби клубове, кръжоци и неправителствени младежки организации в обществена полза.

Насърчаване и подпомагане създаването на Младежки информационно – консултантски организации съобразно „Националната стратегия за младежта 2010-2020“ с цел: Насърчаване на личностното развитие и икономическата активност на младите хора; повишаване информираността им относно възможностите пред тях.

Осигуряване на информационни, обучителни и консултантски услуги и насърчаване реализирането на различни дейности и инициативи съобразно нуждите на младите хора.

Програмата не е окончателна, още по-малко – изчерпателна. По същество представлява полагане на основа, която следва да бъде надграждана от потребностите на обществото, социалните настроения и духът на младите хора в Община Павликени чрез общи усилия на Вас, гражданите и законовите механизми за местно управление. Тя има за цел да постави фокус върху основните принципи и цели на едно бъдещо управление, което да задоволи потребностите и очакванията на Вас, съграждани.

Нека Община Павликени бъде едно привлекателно място за живеене.