Начало Новини Общество Община Павликени стартира изпълнението на проект „Приеми ме 2015”

Община Павликени стартира изпълнението на проект „Приеми ме 2015”

1441
Павликени

Кметът на Община Павликени инж. Емануил Манолов подписа партньорско споразумение с Агенция за социално подпомагане за реализация на проект „Приеми ме 2015”, съобщава на сайта си кметската администрация в Павликени.

Проектът се реализира от конкретен бенефициент Агенция за социално подпомагане в партньорство с 82 общини на територията на България и с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, процедура „Приеми ме 2015”, приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”.

Настоящият проект допълва и надгражда приключващият в края на декември 2015г. проект „И аз имам семейство”.

Целта на проект „Приеми ме 2015” е да се усъвършенства и разшири обхвата на услугата „приемна грижа” и затвърди нейното предоставяне на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда. Акцент е поставен към развитие на „специализирана приемна грижа”: за деца с увреждания; деца, жертви на насилие или трафик; деца, непридружени бежанци.

Специален фокус се поставя върху настаняването на деца до 3 годишна възраст, както и на мерките, насочени към повишаване на качеството на приемната грижа чрез осъществяване на мониторинг.

Утвърдените и сега действащите в рамките на проект „И аз имам семейство” приемни родители ще преминат към проект „Приеми  ме 2015” с оглед гарантиране интереса на настанените деца и недопускане на възможност за прекратяване на настаняването и връщането им  обратно в специализирани институции.

Срокът за изпълнение на проекта е 32 месеца, реализацията му ще продължи до 31.07.2018 г.