Начало Новини Администрация Търси да назначи директор на Исторически музей – Павликени

Търси да назначи директор на Исторически музей – Павликени

964

О Б Щ И Н А   П А В Л И К Е Н И

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.91, ал.1 от Кодекса на труда и във връзка с чл.8, ал.5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл.28, ал.6 от Закона за културното наследство и Заповед №РД-02-11-2834/01.10.2020 г. на кмета на община Павликени

О Б Я В Я В А

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ –ПАВЛИКЕНИ

Място на работа – Исторически музей – Павликени, ул. „Бачо Киро“ №1, гр. Павликени 5200.

Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в музея.

Правоотношението с директора на музея е срочно за срок от 5 години, съгласно чл.28, ал.6 от Закона за културното наследство.

І. Изисквания за заемане на длъжността:

Минимални изисквания:

 • образование – висше; Образователно – квалификационна степен „магистър”;
 • професионално направление – история и археология, социология, антропология и науки за културата;
 • професионален опит – 3 години в съответното професионално направление;
 • да притежава организационни умения; адаптивност; комуникативност; нагласа за работа в екип;

Като предимство се счита:

 • присъдени научни степени;
 • опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство;
 • участие в разработването и реализацията на програми и проекти;
 • чуждоезикова подготовка;
 • компютърна грамотност.

ІІ. Начин на провеждане на конкурса:

 • Защита на Концепция за дейността и развитието на Исторически музей – Павликени за период от пет години, подробно разработена за първата от тях;
 • Събеседване.

ІІІ. Необходими документи:

 • Заявление за участие;
 • Диплом за завършено образование (копие);
 • Документ за трудов стаж (копие);
 • Професионална автобиография;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;
 • Концепция за дейността и развитието на Исторически музей – Павликени за 5 годишен период, като подробно е разработена за първата година, в 7 екземпляра в запечатани и ненадписани пликове (бройките са съобразени с членовете на комисията).

Концепцията съдържа:

 • анализ и оценка на състоянието на музея; основни проблеми на функционирането му;
 • тенденции и възможности за развитието на музея, като културен и научен институт и мястото му в музейната мрежа;
 • определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътищата за постигането им;
 • мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея;
 • етапи на реализация на концепцията.

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

ІV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция:

 • Срокът за подаване на документите е 1 месец от датата на публикуване на обявата в местен вестник и на електронната страница на община Павликени – pavlikeni.bg.
 • Документите се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на Община Павликени, бул. „Руски“ №4, всеки работен ден от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:30 ч.
 • Заявления за участие в конкурса, подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

инж. Емануил Манолов /п/
Кмет на община Павликени