Начало Новини Криминална хроника 118 лица са осъдени през 2014 г. от Районен съд Павликени

118 лица са осъдени през 2014 г. от Районен съд Павликени

1475

1,387 дела са разгледани в 1,321 заседания през 2014 г. в Павликенския районен съд. От тях 895 са били граждански дела, а 495 – наказателни. Свършени са 1,278 дела, като 91 на сто от общия им брой са приключили в срок до 3 месеца. Осъдените лица през 2014 година са 118, от тях 4 непълнолетни. Две лица са оправдани по повдигнатите им обвинения. Най-много са осъдените лица за престъпления против собствеността, следвани от тези за общоопасни престъпления, за престъпления против стопанството и за престъпления против личността.

Преобладават наказанията лишаване от свобода до 3 години – общо 47 броя. От тях за 35 е отложено изтърпяването на наказанието с изпитателен срок. Следват пробациите, глобите. Постановени са и 13 ефективни присъди лишаване от свобода.

През миналата година съдиите в Районен съд Павликени са работили при висока натовареност, в намален състав, без профилиране по материя. Средната месечна натовареност спрямо общия брой разглеждани дела е 38.5 на съдия. При това повечето обжалвани съдебни актове са потвърждавани от въззивните и касационните инстанции. Като цяло натовареността в работата на съдиите в Районен съд Павликени е била над средната за страната.

ДСИ е работил по 560 изпълнителни дела и е събрал за миналата година 96,095 лева, което е повече от събираните суми в предходните години. През последните две години Павликенският районен съд организира Дни на отворените врати с цел засилване доверието в съдебната институция, повишаване на правната култура на гражданите и осигуряване на прозрачност на работата на Районния съд.