Начало Новини Образование Набира неактивни лица по проект BG05M9OP001-2.005-0080-C01

Набира неактивни лица по проект BG05M9OP001-2.005-0080-C01

878
Павликени

О Б Я В А

за набиране на неактивни лица по проект BG05M9OP001-2.005-0080-C01 „Реализация на комплексни действия в посока на улесняване достъпа до заетост на уязвими групи, включително и чрез предоставяне на иновативни интегрирани социално – здравни услуги в община Павликени”

Във връзка с изпълнение дейностите по проект BG05M9OP001-2.005-0080-C01 „Реализация на комплексни действия в посока на улесняване достъпа до заетост на уязвими групи, включително и чрез предоставяне на иновативни интегрирани социално – здравни услуги в община Павликени”, процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.005 „Активно включване”, осъществена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Община Павликени обявява, че набира 20 (двадесет) неактивни лица за включване в обучение „Професионално ориентиране и консултиранена достъпа до услуги за кариерно развитие и насърчаване участието на пазара на труда  възстановяване на трудовата активност на членовете  на семейства с деца“. Лица, които могат да бъдат включени в обучението са хора с увреждания, хора, грижещи се за зависими членове на семействата или деца, неактивни лица.

Документите, които лицата трябва да подадат са както следва:

–          заявление – декларация (по образец);
–          копие на ЕР на ТЕЛК (ако притежава);
–          документ за самоличност (за справка);

Срок за приемане на документите: от 16.07.2018 г. до 16:00 часа на 31.07.2018 г. в сградата на Домашен социален патронаж гр. Павликени.

Важно: Неактивно лице е всяко лице, което отговаря кумулативно на следните условия:

–       не работи (независимо от правоотношението);
–       не търси активно работа (т.е. не е регистриран като безработен към датата на включване в проект);
–       не осъществява стопанска дейност като търговец по смисъла на Търговския закон, включително като едноличен търговец;
–       не е земеделски производител/тютюнопроизводител;
–       няма сключен договор за управление и контрол на търговски дружества;
–       няма доходи от упражняване на занаят или свободна професия;
–       няма доходи от извънтрудови правоотношения;
–       не е изпълнител по договори за изработка/ услуга и др., сключени по реда на ЗЗД.

Проектът се осъществява на територията на община Павликени в град Павликени и населените места на общината.