Начало Новини Инфраструктура Община Павликени започна изпълнението на договор BG05M9OP001-2.005-0080-C01

Община Павликени започна изпълнението на договор BG05M9OP001-2.005-0080-C01

1203
Павликени

От 01.06.2018 г. Община Павликени започна изпълнението на договор BG05M9OP001-2.005-0080-C01 „Реализация на комплексни действия в посока на улесняване достъпа до заетост на уязвими групи, включително и чрез предоставяне на иновативни интегрирани социално – здравни услуги в община Павликени”, процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.005 „Активно включване”, осъществена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Обща стойност на безвъзмездната финансова помощ е 213255,18 лева по ОПРЧР 2014-2020, приоритетна ос №1 “Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ и приоритетна ос №2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“.

С реализирането на проекта ще се осигурят достъпни, висококачествени и устойчиви услуги за възрастни в риск, хора с увреждания и техните семейства, възможности за достъп до пазара на труда за икономически неактивните лица, респективно подобряване качеството на живота им и пълноценното им включване в обществото. Чрез въвеждане на комплексни действия, в община Павликени ще се подобри качеството на живот на уязвимите групи, достъпа до социални услуги в общността и до пазара на труда, ще се разширят възможностите за социално включване и за водене на самостоятелен живот на наетите лица.

Целите на проекта са:

–          Разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства и повишаване мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот чрез насърчаване на равните възможности на тези лица за заетост и интеграция на пазара на труда;

–          Подобряване на достъпа до услуги за кариерно развитие, насърчаване участието на пазара на труда и възстановяване на трудовата активност на лица, които полагат грижи за близките си с увреждания и семейства с деца вкл. с увреждания.

За постигането на тези цели ще се реализират мерки за професионално ориентиране и консултиране на част от целевите групи по проекта и комплексни действия за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства.

Ще бъде създаден мобилен екип за услуги в домашна среда, който ще предоставя услуги на лица с увреждания и техните семейства и на възрастни в риск. В състава на мобилния екип ще бъдат включени болногледачи – 11 неактивни лица, които заедно с квалифицирани специалисти в областта на здравните грижи ще извършват дейности в посока подобряване качеството на живот на целевите групи.

Проектът се изпълнява в партньорство с „Елемент 2002“ ЕООД.