Начало Новини Бизнес МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ с процедура за местни инициативи за заетост

МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ с процедура за местни инициативи за заетост

585

МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-1.064 МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ Инвестиционен приоритет 1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила” (с финансиране от ЕСФ) на ОПРЧР.

Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е да осигури предпоставки за създаване на устойчива заетост на местно ниво за безработни и неактивни лица, които ще получат нов шанс за работа, нови или усъвършенствани професионални знания и умения, придобити на работното място, както и придобиването на професионална квалификация.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

  1. Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, активиране на неактивни лица, организиране и участие в трудови борси и др. подкрепящи услуги за заетост;
  2. Психологическо подпомагане и предоставяне на мотивационно обучение;
  3. Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова;
  4. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности
  5. Наемане на безработни и неактивни лица и осигуряване на заетост за период до 12 месеца след предоставяне на посреднически услуги и/или обучение;
  6. 6Осигуряване на обзавеждане, оборудване, ДНА и стопански инвентар свързани с новите работни места и местни инициативи за заетост.

Индикативният бюджет по настоящата процедура е в размер на 400,000 лв.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура: 50,000 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура: 150,000 лв.

Пълният комплект условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:https://eumis2020.government.bghttp://www.migpavlikenipolskitrambesh.bg/.

Краен срок за кандидатстване: 31.05.2019 г., 17:00 часа

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път, като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) –https://eumis2020.government.bg.

ОИЦ – Велико Търново е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на ЕСИФ и Кохезионната политика на Европейския съюз в България.

Областен информационен център – Велико Търново
бул. „България“ №24
Велико Търново 5000

тел.: 062-620-072
………..062-620-075