Начало Новини Администрация Обява

Обява

1285
Павликени

ОБЯВА

за прием на документи от кандидати за социални асистенти за предоставяне на услуги по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Павликени”

Във връзка с изпълнението на Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Павликени”, договор BG05M9OP001-2.040-0027-С01, Процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 2”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Община Павликени обявява, че от 01.11.2019 г. стартира приема на документи от кандидати за социални асистенти за предоставяне на социални услуги.

Изисквания за заеманата длъжност:

  • образование – не се изисква;
  • нагласа за работа с хора с увреждания и възрастни с ограничения в самообслужването;
  • безработни лица в трудоспособна възраст;
  • допустимо е да кандидатстват лица, които са придобили право на пенсия за изслужено време и старост;
  • да не страдат от заболявания, противопоказни за заемане на длъжността.

На първи етап от стартиране на услугата ще бъдат наети лица за обслужване на потребители от следните населени места: гр. Павликени, с. Патреш, с. Долна Липница, с. Горна Липница, с. Караисен. Подборът ще бъде съобразен с подадени заявления от потребители по населени места от общината.

Кратко описание на длъжността на социалните асистенти: Оказване на индивидуализирана подкрепа за хора с увреждания и възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване чрез предоставяне на комплекс от услуги в домашна среда – поддържане личната хигиена, физическа подкрепа, хигиената в помещението, закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост, съдействие за организация на свободното време, административна помощ и др. според индивидуалните потребности на лицето.

Подборът на персонала се извършва от комисия за подбор на персонал по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Павликени“ след преглед на представените документи и събеседване с всички кандидати.

Персоналът се назначава на трудови договори на часова заетост в зависимост от броя на обслужваните потребители при спазване изискването на процедурата един потребител да ползва интегрирани социално-здравни услуги не повече от 2 часа дневно.

Предоставянето на мобилни интегрирани здравно-социални услуги стартира считано от 01.12.2019 г.

Място и срок на подаване на документите: Документи от желаещите да участват в подбора за социални асистенти по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Павликени“ се приемат в сградата на Домашен социален патронаж, ул.“Съединение“ №2, Павликени 5200 в периода от 01.11.2019 г. – 15.11.2019 г. в работните дни от 08:30 ч. до 16:00 ч.

За допълнителна информация, моля звънете на тел. 061-052-859 – Домашен Социален Патронаж.

Приложени документи:

  1. 1. Декларация лични данни
  2. 2. Автобиография
  3. 3. Заявление от кандидат за работа