Начало Новини Администрация Обява

Обява

795
Павликени

ОБЯВА

За прием на документи от кандидат-потребители на здравно-социални услуги, предоставени по проект „Социални иновации за активно социално включване в община Павликени“

Община Павликени в качеството си на конкретен бенефициент по Проект „Социални иновации за активно социално включване в община Павликени“, процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.074 „МИГ Павликени-Полски Тръмбеш Мярка „Социални иновации за активно социално включване”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

ОБЯВЯВА, че стартира приема на документи от кандидати за потребители на здравно-социални услуги.

Видове услуги:

 • социални дейности/домашен санитар/
 • рехабилитационни услуги /рехабилитатор/

Кандидатите могат да бъдат лица от следните целеви групи:

 • лица с трайни увреждания и техните семейства;
 • възрастни хора над 65 г. /навършили  66 г./, с ограничения или невъзможност за самообслужване.

Дейност на домашните санитари: Индивидуализирана подкрепа за хора с увреждания и възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване чрез предоставяне на комплекс от услуги в домашна среда- поддържане личната хигиена, физическа подкрепа, хигиената в помещението, закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост, съдействие за организация на свободното време, административна помощ и др. според индивидуалните потребности на лицето.

Предвижда се наемането на 8 домашни санитари.

Дейност на рехабилитатор: Индивидуализирана подкрепа за лицата от целевата група чрез предоставяне в домашна среда  на рехабилитационни услуги по повод на увреждане или заболяване.

Предвижда се наемането на 1 рехабилитатор.

Потребителят избира онези дейности за подкрепа, от които има значима потребност. Фокусът, продължителността и периодичността на дейностите се определят в резултат на оценката на потребностите от услуги, желанието на потребителя и капацитета на екипа.

Документи за кандидатстване:

 • заявление (по образец);
 • документ за самоличност (за справка);
 • документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
 • експертно решение на ТЕЛК / НЕЛК (копие);
 • медицински протокол на ЛКК (копие);
 • други медицински документи – етапна епикриза, други актуални епикризи;
 • други документи.

Териториален обхват – гр. Павликени и всички населени места от общината.

Заявления се приемат от 17.02.2020 г. до 06.03.2020 г. в сградата на Домашен социален патронаж, ул.“Съединение“ №2, Павликени 5200.

Предоставянето на здравно-социални услуги ще стартира от 01.04.2020 г. до 31.03.2021 г.