Начало Новини Администрация Обява

Обява

682
Павликени

ЗА НАБИРАНЕ НА ЗДРАВНО НЕОСИГУРЕНИ ЛИЦА ПО ПРОЕКТ „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ“, РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ДОГОВОРА ОПРЧР BG05M9OP001-2.018-0014-С01

В изпълнение на дейност „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги на хора в риск, включително роми от община Павликени” по проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени”, Община Павликени обявява прием на документи на заинтересувани лица от следната уязвима група: Здравно неосигурени лица от ромски произход.

І. На обхванатите лица ще бъде предоставен пакет от безплатни медицински профилактични прегледи и изследвания, включващи следните услуги:

1.  Четири профилактични прегледи при специалисти:

–   вътрешни болести;
–   кардиолог;
–   невролог;
–   уролог / гинеколог.

2.  Ехография на корем

3.  Пакет еднократни лабораторни изследвания, включващи:

– пълна кръвна картина и други показатели на кръвта;
– изследване на урина.

ІІ. Прегледите ще бъдат извършени в Медицински център „Медиана” гр. Павликени, адрес: ул. ”Цар Иван Асен ІІ” №15.

Пътни разходи за лицата, живеещи извън гр. Павликени не се поемат от проекта!

ІІІ. Заинтересуваните лица от уязвимата група следва да подадат заявление за включване в проектната дейност:

Заявление по образец

ІV. Място за приемане на документи: Деловодството на Община Павликени – Информационен център – I етаж, бул. „Руски” № 4, гр. Павликени.

V. Срок за приемане на документи: от 29.07.2019г. до 10.01.2020г.

Прегледите ще бъдат извършване по реда на входиране на заявленията в деловодството на Община Павликени.

В случай, че се изчерпа финансовия ресурс за дейността, приемът на документи ще бъде преустановен!

VІ. Справки:

0610-513-35 – Гинка Николова – ръководител на проекта

0610-513-26 – Даниела Димитрова – координатор по проекта за ОПРЧР