Начало Новини Администрация Организиране и провеждане на развлекателни събития за активиране на икономически неактивни лица...

Организиране и провеждане на развлекателни събития за активиране на икономически неактивни лица на територията на община Павликени

909
Павликени

Информация за преписката

Възложител: Община Павликени

Номер: 00039-2019-0005

Адрес на профила на купувача:

http://www.pavlikeni.bg/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=79&task=viewcategory&catid=263&lang=bg

Процедура: Публично състезание

Описание: В обхвата на поръчката се включват следните дейности:

Дейност №1: Разработване на рекламно-информационни материали за събитията изработка, дизайн, предпечат и печат на 400 афиша за разгласяване на предстоящите събития и популяризиране на целите на дейността по всички населени места в общината, 800 флаера и 800 информационни брошури.

Дейност №2: Организиране и провеждане на събития и идентифициране на неактивни лица, които ще бъдат информирани за включване в дейностите по проекта-Организиране и провеждане на спортен турнир по футбол в рамките на един ден с три футболни отбора и Организиране и провеждане на три информационно – забавни събития в три различни населени места на територията на община Павликени. На мероприятията трябва да бъдат идентифицирани представители на целевите групи, като имената и телефони за контакти да бъдат вписани в списъци.

Дейност №3: Доклад от изпълнение на проведените дейности и постигнати резултати от реализиране на дейността.

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06/06/2019 17:30

Съдържание №ID на документа подпис тип на документа изпратен на: Дата на публикуване в РОП:

1 911476 Решение за откриване на процедура (ЗОП) 14.05.2019 г.
2 911479 Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 14.05.2019 г.