Начало Новини Покана за информационни семинари

Покана за информационни семинари

801
Павликени

Във връзка с изпълнение на дейност „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги на хора в риск, вкл. роми от община Павликени” по проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени“, процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”2014-2020 г., съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Община Павликени, в качеството си на бенефициент по проекта, организира следните информационни мероприятия, насочени към представители на целевите групи по проекта:

1. Информационен семинар на тема:

Повишаване информираността за социалните права за подобряване достъпа до социални услуги на хора в риск от община Павликени

дата на провеждане: 14.10.2019 г. от 10:30 часа в зала 101 на Община Павликени.

2. Информационен семинар на тема:

„Повишаване информираността за здравните права, здравната култура, включително семейното планиране за подобряване достъпа до здравни услуги на хора в риск в община Павликени”

дата на провеждане: 15.10.2019 г. от 10:30 часа в зала 101 на Община Павликени.

На представителите на целевите групи, които живеят извън гр. Павликени ще бъде възстановен разхода за транспорт. Предвидени са информационни материали за участниците, а по време на почивките са осигурени кафе-паузи.

Целеви групи по проекта, към които са насочени информационните семинари:

  1. Лице от ромската общност;
  2. Хора в риск1;
  3. Лица в неравностойно положение /хора населяващи селски район с ниска гъстота на населението с концентрация на проблеми създаващи риск от бедност, социално изолация, социално изключване, маргинализация /безработица, ниски доходи, териториална сегрегация/ и др.

Забележка:

1„Хора в риск” са лица, които са:

  • В зависимост от грижа, поради увреждане или невъзможност от водене на независим и самостоятелен живот;
  • С увреждане или за което съществува реална опасност от увреждания на неговото физическо, психическо и социално благополучие”;
  • В риск от социална изолация и социално изключване;
  • В риск от изпадане на бедност.

2 „Слабо населени райони” са такива, в  които над 50% от населението живее в села.