Начало Новини Здраве Съобщение

Съобщение

539
Павликени

СЪОБЩЕНИЕ

Община Павликени в качеството си на конкретен бенефициент по Проект „Социални иновации за активно социално включване в община Павликени“, процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.074 „МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, Мярка „Социални иновации за активно социално включване”“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, СЪОБЩАВА, че УДЪЛЖАВА приема на документи от кандидати за потребители на рехабилитационни услуги /рехабилитатор/.

Кандидатите могат да бъдат лица от следните целеви групи:

  • лица с трайни увреждания и техните семейства;
  • възрастни хора над 65 г. /навършили 66 г./, с ограничения или невъзможност за самообслужване.

Дейност на рехабилитатор: Индивидуализирана подкрепа за лицата от целевата група чрез предоставяне в домашна среда на рехабилитационни услуги по повод на увреждане или заболяване.

Документи за кандидатстване:

  • заявление (по образец);
  • документ за самоличност (за справка);
  • документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
  • експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
  • медицински протокол на ЛКК (копие);
  • други медицински документи – етапна епикриза, други актуални епикризи;
  • други документи.

Териториален обхват – гр. Павликени и всички населени места от общината.

Заявления се приемат в сградата на Общинска администрация гр. Павликени – Информационен център, с адрес: бул. „Руски“ №4 до 27.03.2020 г. включително в работни дни от 08:30 часа до 17:30 часа или на e-mail dsp@pavlikeni.bg.

Предоставянето на услугите ще стартира от 01.04.2020 г. и ще продължи до 31.03.2021 г.