Начало Новини Администрация Съобщение

Съобщение

863
Павликени

Във връзка с изпълнението на проект BG05M9OP001-2.018- 0014 „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени“, процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, Община Павликени удължава срока за прием на документи на неактивни лица, както следва:

І. За неактивни лица за включване в мотивационно обучение за придобиване на знания и умения за активно поведение на пазара на труда, срокът се удължава до 05.09.2019 г.

ІІ. За неактивни лица от ромски произход за включване в обучение за придобиване на професионална квалификация първа степен по професия „Работник в озеленяването”, срокът се удължава до 30.08.2019 г.

Оригиналната обява може да прочетете по-долу както следва:

Обява за набиране на неактивни лица за участие в мотивационно обучение и обучение за придобиване на професионална квалификация по Проект Социално-икономическа и образователни интеграция на уязвими групи в община Павликени.

Допълнителна информация, свързана с подбора, можете да получите в Общинска администрация ІІ етаж, стая 206, тел. 0610/ 513 26 -Даниела Димитрова – координатор на проекта за ОП „Развитие на човешките ресурси”.