Начало Новини Здраве В Павликени ще предоставят нова социална услуга

В Павликени ще предоставят нова социална услуга

954
Павликени

Община Павликени стартира приема на заявления за новата социална услуга “Асистентска подкрепа”. Тя е насочена към хората, които са затруднени в самообслужването и придвижването си и не могат да изпълняват ежедневните и домакински дейности. Програмата “Асистентска подкрепа” е насочена към хората в надтрудоспособна възраст, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност. От нея могат да се възползват и деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или, за които не се получава помощ за грижа в домашна среда. Максималната продължителност за ползване на социалната услуга “Асистентска подкрепа” от един потребител е до 3 часа дневно всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка.

Желаещите да получават помощ в домашна среда трябва да подадат в Общината декларация по образец, да представят за справка документ за самоличност, копие на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, медицински протокол на ЛКК и друга актуална медицинска документация. С пълномощно документите могат да бъдат предоставени и от друго лице.

От Общината набират и желаещи да бъдат включени в програмата като социални асистенти. За целта трябва да подадат в местната администрация декларация, документ за самоличност за справка, автобиография, копие на документ за образование, декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, не е лишено по съответния ред от правото да заема определена позиция и не са му налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие.