Начало Новини Здраве Заповед

Заповед

657
Павликени

ОБЩИНА  ПАВЛИКЕНИ

ЗАПОВЕД

№ РД-02-11-261

гр. Павликени, 25.01.2019 г.

На основание чл. 44 ал.1, т. 1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка  със Заповед №РД-01-14 от 25.01.2019 год. на директора на Регионална здравна инспекция – Велико Търново

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Изменям и допълвам моя Заповед РД-02-11-260 от 25.01.2019 год. в т.1 и т.4 както следва:

–          Поради обявена грипна епидемия в област Велико Търново, обявявам дните от 28.01.2019 год. до 04.02.2019 год. включително за училищата и за  детските градини извън гр. Павликени 28.01.2019 год. до 05.02.2019 год. /включително/ за неучебни;

–          Детските градини в гр. Павликени и Детска ясла – Павликени да сформират смесени групи според броя на децата за периода 28.01.2019 год. до 05.02.2019 год. /включително/.

2. На 06 февруари 2019 год. /сряда/ да бъде възстановен учебния процес за всички деца и ученици без изключение във всички училища, детски градини и Детска ясла – Павликени на територията на община Павликени.

3. Заповедта да се обяви на сайта на Община Павликени.

4. Директорите на училищата, детските градини и Детска ясла – Павликени да създадат организация и контрол относно:

  • опазване имуществото на училищата;
  • обезопасяване на ВиК инсталации и електрическите инсталации и уреди за недопускане на аварии;
  • компенсиране на пропуснатото  учебното съдържание;
  • повишаване взискателността при провеждане на филтър в детските заведения и Детска ясла – Павликени от медицинските специалисти, като деца със съмнения за заболяване да не се допускат в колективите;
  • да се ограничи достъпа на външни лица в детските градини в гр. Павликени и Детска ясла – Павликени;
  • директорите на детските градини в гр. Павликени и Детска ясла – Павликени да осигурят предпазни средства за персонала и да не допускат до работните си места болни служители;
  • да се извършва ежедневен филтър от медицинските специалисти в детските градини и Детска ясла – Павликени.

Контрол по настоящата заповед ще упражнявам лично.

Препис от настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

инж. ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ /п/

Заместник-кмет на Община Павликени
За Кмет на Община Павликени

По силата на Заповед №РД-02-11-228/21.01.2019 год.