Начало Новини Инфраструктура Започва ремонтът на Професионалната гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски“ в Павликени

Започва ремонтът на Професионалната гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски“ в Павликени

1032

Започва ремонтът на учебната сграда и работилницата на Професионалната гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски“ в Павликени. Договорът за инженеринг, включващ проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор по време на строителството беше подписан от кмета инж. Емануил Манолов и Владислав Василев, изпълнителен директор на фирма „БКС – Горна Оряховица“ АД, които спечелиха търга. Целта на поръчката е изготвяне на работен проект, изпълнение на мерки за енергийна ефективност и обновяване на учебна сграда и учебна работилница на ПГАТ „Цанко Церковски” Павликени.

С изпълнението на инженеринга ще бъдат проектирани и изпълнени всички енергоспестяващи мерки, предписани като задължителни и препоръчителни за сградите, в резултат на което в двете сгради ще се постигне клас на енергопотребление „В”.

Ще бъдат изпълнени мерките по конструктивно възстановяване/ усилване, предписани като задължителни и препоръчителни в техническите обследвания на сградите и мерките за подобряване достъпа за лица с увреждания до сградите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

Дейностите се реализират по проект BG16RFOP001-3.002-0024 „Създаване на условия за модерни образователни услуги и осъществяване на качествено професионално образование в ПГАТ „Цанко Церковски“ гр. Павликени чрез подобряване на образователната инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цена за изпълнение на договора е 902,660.00 лева без ДДС.

Проектът има за цел да повиши привлекателността и понижи разходите за издръжка в ПГАТ „Цанко Церковски“. По този начин учебното заведение ще бъде обновено, ще се повиши неговата конкурентноспособност, ще се предотврати тенденцията към намаляване на учащите, ще се намали процентът на преждевременно напусналите сферата на образованието и ще се подобри професионалната им реализация. С изпълнението на дейностите, предмет на възлаганата поръчка, ще се подобри качеството на образователната среда, ще се осигури равен достъп на учениците до качествено образование, ще се подобри достъпа на хора с увреждания до сградите, предмет на интервенция.

Според заложеното в проекта, в двете сгради ще бъдат подменени дограмите с PVC, външните стени ще бъдат топлинно изолирани с топлоизолационна система тип EPS с дебелина 80 мм, топлинно изолиран ще бъде и покривът. В училището ще бъдат монтирани кондензен котел, помпена група, буферен съд, събирателни и разпределителни колектори, спирателна и регулираща арматура за отоплителната система. Ново котелно помещение ще бъде обособено в сутерена на сградата, а отоплителната инсталация в учебните зали ще бъде обновена. Ремонтни работи се предвиждат по покрива и по водопроводната и канализационната инсталация в съответствие с предписаното в техническия паспорт на сградата. Санитарното оборудване в цялата сграда ще бъде подменено с ново, както и ще бъде обособен санитарен възел за лица с увреждания.

В училището ще бъде изградена и пожароизвестителна система.

Изцяло нови електрически и комуникационни инсталации ще бъдат изпълнени в сградата – силова, осветителна, за кабелна телевизия, за озвучаване и оповестяване, за интернет, а всички съществуващи електрически табла ще бъдат подменени с нови. Осветителните тела ще бъдат подменени с нови енергийноефективни. Планирана е и нова вентилационна инсталация за кухнята на ученическата столова с цел подобряване условията на труд на персонала.

Срокът за цялостно изпълнение на поръчката е до 300 (триста) календарни дни от датата на сключване на договора.