Начало Новини Образование Младежи от Павликени ще се учат да работят с институциите

Младежи от Павликени ще се учат да работят с институциите

1381

Проект „Заедно намираме решения“ започва реализация в Павликени, съобщиха ръководителят на проекта Нели Николова, която е председател на Сдружение „Академика – 245″, и координаторът Таня Ванова.

Той е насочен към създаване на модел за активно детско и младежко участие в дейности в полза общността, от която са част, чрез създаване на отворена Младежка инициативна група в град Павликени с участието на ученици от трите училища в града – СОУ „Бачо Киро“, ОУ „Св. Климент Охридски“ и ПГАТ „Цанко Церковски“. Те ще бъдат пряко и активно ангажирани към проектните дейности, след като преминат адекватно и основано на практиката обучение.

Ще бъдат проведени цикъл от работни срещи между Младежката инициативна група и Районен съд, Бюро по труда, социални служби, полиция, Община Павликени, както и кръгла маса под надслов „Заедно намираме решения”.

Ключова дейност е реализацията на малък проект, който ще даде възможност да бъдат приложени на практика уменията, придобити на обучителния модул по разработване на проекти. С настоящият проект ще се даде възможност за доразвиване на знанията и умения на децата и младежите в посока самоорганизация, изследвания и проучвания на ресурси на общността, идентифициране на важни местни проблеми и намиране на адекватни, от гледна точка на младите хора, решения.

Ще се подобри взаимодействието между заинтересованите страни – местна общност, институции, семейство и млади хора, стимулиране на активното участие на децата и младежите и  ангажиране в живота на общността и дейностите на институциите. Младежите и заинтересованите страни ще имат възможност заедно да обсъждат и да вземат решения за важни за общността въпроси. Апробираният модел  може да се приложи в партньорската мрежа от училища и общини изградена от екипа на Сдружение „Академика – 245”.

Основна цел на проекта е да изгради Младежка инициативна група, функционираща в град Павликени за да подпомогне гражданското и социалното включване на деца и младежи от уязвими групи и да подобри взаимодействието между деца, младежи, училище и местната общност.

Групата ще се сформира от 30 изявили се деца и младежи на 13-20 годишна възраст. Целта на вече създадената МИГ е да допринесе за създаване на модел за работа между деца и младежи и институции; да работят в посока самоорганизация, изследвания и проучвания на ресурсите на общността, идентифициране на проблеми и намиране на решения; както и да предадат своя опит на други деца и младежи.

“Ние можем повече” е дейност, в която чрез два двудневни изнесени обучителни семинара и два в гр. Павликени ще бъдат повишени знанията и компетенциите на 30 младежи, включени в МИГ. Темите в които ще се обучат младежите във въвеждащото обучение са: Организиране на кампании; Изследване и анализ на активите, силните страни и проблемите на общността; Успешно сътрудничество и партньорство между местна власт и общността; Връстници обучават връстници; Лидерство;

Второто обучение ще бъде разширено – 60 младежи за работа по проекти. Обученията ще водят лектори, които са експерти в посочените области. Ще присъстват и учителите – ментори.

Накрая ще бъде организирана кръгла маса „Заедно намираме решения”, на която всички заинтересовани страни ще имат възможност заедно да обсъждат и да вземат решения за важни за общността въпроси. Ще бъде изведен проблем, който ще бъде решен, чрез разработване на малък проект.

Малкият проект „Заедно намираме решения“ ще е резултат от кръглата маса на която ще се изведе един проблем, който ще бъде решен и финансиран по проекта. Финансирането ще бъде собствен принос, за целта ще се организира доброволческа кампания. По този начин ще се приложат на практика уменията придобити на обучителния модул по разработване на проекти. Младежите ще разберат, че градът им може да стане по-добро място за живеене с тяхно активно участие и ще видят продукта от тази дейност.

Проектът стартира на 16 декември и е със срок от две години, а общата му стойност е 24,700 лв.