Начало Новини Администрация М. Д. П. съди и печели дело срещу „кмето“ и яловата му...

М. Д. П. съди и печели дело срещу „кмето“ и яловата му администрация

1522

Ето как „кмето“ се опитал да разчисти пътя на новата директорка на ДГ „Вяра, Надежда и Любов“, която „спечели“ оня нагласен конкурс за директор на детската градина, за който неотдавна публикувахме данни тук.

„Кмето“ е изпратил послушното си безгръбначно протеже да прави поръчкови проверки в детското заведение с цел машинации срещу тогавашната директорка и прокарване път на новата такава.

Такъв е „кмето“, такива са неговите дела и такива са неговите методи.

Следва текстът на решението.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е
гр. Павликени 03.12.2018 г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Павликенският районен съд гражданска колегия в открито заседание на тринадесети ноември през две хиляди и осемнадесета година в състав:

Районен съдия: ЕВЕЛИНА КАРАГЕНОВА

При секретаря……………Венка Миланова……………………….. ………….и в присъствието на

Прокурора…………………………………..като разгледа докладваното от съдията

Гр. д. №632 по описа за 2018 г., намира за установено:

Постъпила е жалба с характер на искова молба от М. Д. П. *** против заповед на кмета на Община Павликени по трудов спор. В нея се твърди, че ищцата е заемала длъжността директор на детска градина „Вяра, Надежда и Любов“ в гр.******. Със заповед №**********24.08.2018 г. на кмета на Община Павликени на ищцата е наложено дисциплинарно наказание „забележка“. Твърди, че заповедтта е незаконосъобразна. В периоа 09.07.2018 г. – 24.08.2018 г., когато ползвала платен годишен отпуск, без да ѝ бъде прекъсван отпуска, в края на м. юли 2018 г. била извикана в сградата на детската градина където К. Д. – служител при Община Павликени ѝ казала, че извършва регулярна проверка без други обяснения. Тъй като била в отпуск, ищцата заявила, че е замествана от Б. Л. Б.-С. и напуснала сградата. Не знае какви документи са проверявани. В началото на м. август 2018 г. била извикана в сградата на Община Павликени и ѝ е връчено писмо №*********/06.08.2018 г., в което са посочени констатации от проверката за посочени „пропуски“. Не е подавала обяснения по писмото, тъй като била в отпуск. На 27.08.2017 г. – първия работен ден след приключване на отпуска, ѝ е връчен препис от обжалваната заповед, изддена на 24.08.2018 г. Същият ден видяла и заповед №********/20.07.2018 г. за извършваната проверка, оставена на учителката от детската градина. В. С. твърди, че проверката е извършена когато е била в платен годишен отпуск. Има издадена заповед №***/04.07.2018 г., издадена от нея относно представителството за времето, през което тя е в платен годишен отпуск. Твърди, че ѝ е връчен неподписан препис от заповедта. Твърди, че обжалваната запорвед е немотивирана, липсва релевирано нарушение на конкретна правна квалификация, нарушението е посочено бланкетно, а не е описано, мотивите на заповедтта препращат към съдържанието на друг документ, който не е елемнт на съдържанието ѝ, липсва посочени в заповедтта конкретни дати, пероди за твърдяните нарушения, липсват имена на родители или деца, от които би следвало да се подават заявления, пероди за извършване на това, липсва посочване на конкретни номера заповеди за ползване на платен годишен отпуск, както и молби за платен годишен отпуск с непосочване на заместващ. Твърди, че заповедта за заместването е заведена в книгата за регистрация на заповедите под №***/04.07.2018 г., ежегодно се извършва график на отпуските на педагогическите специалисти, който е за вътрешно ползване и се съхранява в сградата на детското заведение, липсва посочване за периода, сумата, сумата за превишаване на оклада. Твърденията за неспазнване изискванията за максимален брой деца в група, несвоевременното отбелязване присъствието на децата в групите, неотбелязване в дневниците кои педагогически специалисти са на смяна са отговорност и задължение на заместващия я служител когато не е на работа. Моли съда да постанови решение и да отмени издадената заповед, с която ѝ е наложено дисциплинарно нарушение като незаконосъобразна.

В дадения на ответника срок е постъпил писмен отговор. Твърди,че искът е неоснователен. Ищцата не е представила обяснения при връчване на писмото от 06.08.2018 г. и е налице разпоредбата на чл.193 ал.3 от КТ и недаването на обяснения от страна на ищцата, не опорчава наложеното дисциплинарно наказание. Твърди, че писмото от 06.08.2018 г. е неразделна част от оспорваната заповед, детайлизиращо нарушенията. Процесната обжалвана заповед притежава задължителните реквизити и е издадена вследствие конкретна проверка, при спазване процедурата за налагане на дисциплинарно наказание. Към момента на проверката в книгата за регистриране на заповедите на директора, заповедта на г-жа Блажева за заместване на ищцата не е заведена и не е представена за проверка. Твърди се, че не е подадено нито едно заявление от родители за посещение на децата им през неучебно време, В дневника за трета група детето Е. Г. присъства не по надлежния ред, установен с Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общински детски градини на територията на Общин Павликени, приета с Решение №****/23.09.2016 г., изм. С решение №***/27.04.2018 г. на ОбС Павликени, към момента на проверката графикът за отпуските на педагогически персонал не е бил актуален с отразяване на всички актуални данни до момента на проверката, твърди, че ищцата не е оспорила констатацията, че групите се сформират в деня на посещението според броя на децата и не се отразяват присъстващите деца и кои учителки са на смяна. Има неподписани, невръчени, непрекратени, незаведени заповеди за ползване на платен годишен отпуск от страна на педагогическия персонал. Към момента на проверката е констатирано цялостно неспазване правилата на водените книжа относно отпуски, замествания и др. Надвишен е средния дневен оклад, който е 2.54 лв., превишаващо сумата от 2.50 лв. приета с Решение №***/29.01.2018 г. на ОбС Павликени. Твърди,че процесната заповед е законосъобразна, фактическата обстановка в нея отговаря на действителното положение, дисциплинарното наказание е наложено съразмерно на нарушенията, обстоятелствата на извършване и личността на нарушителя.

Съдът като взе предвид становищата на страните и събраните по делото доказателства намира за установено следното: Предявен е иск по чл.357 ал.1 вр.чл.358 ал.1 т.1 от КТ, вр.чл.187 ал.1 т.10 вр.чл.188 т.1 от КТ. Безспорно по делото е, че ищцата работи като директор на детска градина „Вяра, Надежда и Любов“ в гр.********, страните са в трудови правоотношения. В тази връзка е представено споразумение от 03.09.2007 г. , както и длъжностна характеристика от 01.08.2016 г., връчена на ищцата на същата дата. Със заповед №*******/03.07.2018 г. на кмета на Община Павликени ищцата е ползвала платен годишен отпуск за периода 09.07.2018г-24.08.2018 г., като със заповед №***/04.07.2018 г. на ищцата са определени определени учители да представляват директора на детската градина пред всички инстанции за опредени в заповедта периоди и е разпоредено Е. Ж. като „****** учител“ да изпълнява временно задълженията на директор до завръщането на ищцата. Със заповед №*******/24.08.2018 г. на кмета на Община Павликени на ищцата е наложено дисциплинарно наказание „забележка“. Безспорно е, че на 27.08.2018 г. ѝ е връчен препис от заповед №*****/24.08.2018 г. на кмета на Община Павликени. Съдът е разпределил на основание чл.154 от ГПК доказателствената тежест, като е определил, че в тежест на ответника е да докаже при пълно и главно доказване твърдяната от него законосъобразност на издадената заповед, извършване на нарушение на трудовата дисциплина от ищцата-предпоставка за ангажиране на дисциплинарна отговорност, съответност на наложеното наказание с твърдяното нарушение.

Представена е заповед *******/24.08.2018 г., издадена от кмета на Община Павликени на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА врчл.188 т.1 от КТ, чл.187 ал.1 т.10 – “неизпълнение на трудови задължения, предвидени в закони и други нормативни актове, в правилник на вътрешния трудов ред, в колективния договор или определени при изпълнението на трудовото правоотношение“, с поискани с писмо изх. **********/06.08.2018 г., но не представени писмени обяснения, с която е наложено на ищата в качеството ѝ на директор на Детска градина „Вяра, Надежда и Любов“ в гр. ******* дисциплинарно наказание „забележка“.

По отношение налагането на дисциплинарно наказание във връзка с извършено от работника/служителя дисциплинарно нарушение, законът въвежда процесуални изисквания по чл.195 от КТ, а именно: дисциплинарното наказание се налага с мотивирана писмена заповед, в която се посочват нарушителя, нарушението, кога е извършено,наказанието и законовият текст, въз основа на който се налага и да бъде връчена срещу подпис на работника/служителя като се отбелязва датата на връчването.

В случая е издазена писмена заповед от правоимащо лице, посочен е нарушителят, връчена е на нарушителя. На основание чл.193 от КТ са изискани с писмо от 06.08.2018 г. писмени обяснения от ищцата за констатирани пропуски в документацията на детската градина, изброени в 9 пункта, във връзка с извършена проверка на 20.07.2018 г. по заповед №*******/20.07.2018 г. на кмета на Община Павликени, като в писмото е посочено, че обясненията се искат на основание чл.193 ал.1 от КТ и ѝ е даден 3 дневен срок от датата на получаване на писмото, като писмото е връчено на ищцата на 06.08.2018 г. и в дадения срок ищцата не е подала писмени обяснения. Съдът не приема възраженията на ищцата, че не е подала писмени обяснения поради краткия срок и поради факта, че сроковете по 194 от КТ спират да текат през времето, когато тя е платен отпуск. Сроковете по чл.194 от КТ се отнасят за налагане на дисциплинарно наказание и не се отнасят за писмените обяснения. В случая е изпълнено законовото изискване по чл.193 от КТ за изискване писмени обяснения от ищцата и след изтичане на срока за даването им да се издаде процесната заповед, която е връчена на ищцата на 27.08.2018 г. – в първия ѝ работен ден след ползвания от нея платен годишен отпуск / това е видно не от приложената заповед, а от твърденията на ищцата в исковата си молба, неоспорени от ответнита страна/. На ищцата е връчен заверен препис от процесната заповед, което не е нарушение на законовите норми.

Относно задължителните реквизити: мотиви на издадената заповед, посочването на нарушението, кога е извършено, както и законовият текст, въз основа на който се налага наказанието:

Със заповед №******** /20.07.2018 г. на кмета на Община Павликени на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА във връзка със сигнали на родители и от ПКпо „****“ при ОС гр.Павликени е наредено ******** отдел “**“ в Община Павликени К. Д. да извърши проверка в детска градина „Вяра, Надежда и Любов“ гр.***** на подадени заявления на родителите за посещение на децата им през неучебно време /01.06.-14.09.2018 г./, формираните смесени групи и броя на децата в тях през неучебно време, издадените заповеди от директора на педагогическия персонал за летния сезон, размера на таксите, които се събират съгласно чл.62 ал.5 от Н№5 за определянето и администрирането на МДТ и цени на услуги, предоставяни от Община Павликени, приети с решение №***/18.12.2017 г. на ОС гр. Павликени. На същия ден заповедта е регистрирана в книгите на детската градина и е извършена проверката в присъствието на Б. Б., която по заповед №***/04.07.2018 г. на ищцата е определена да я представлява в периода 09-23.07.2018 г. Изготвена е докладна, в която са установени незаведена заповед за заместване на г-жа Д., липса на подадени заявления от родителите за посещение на децата през неучебно време за формиране на смесените групи от 01.06.2018-14.09.2018 г./предоставени са такива от 16.07.2018 г., в дневника на трета група срещу името на М. Д. е записано детето Е. Г. не по надлежния ред, не е изготвен актуален график за отпуските на педагогическия персонал, групите се сформират в деня на посещението според броя на децата- 38-43., без заповед за прекратяване на платен годишен отпуск на педагогическите специалисти, не се отразяват присъстващите деца в групите и кои учители са на смяна, заповедите за заместване са неподписани, невръчени и незаведени в книгата за регистрации заповедите на директора, установен превишен среден дневен оклад в требвателните листи за в.06.2018 г.

Процесната заповед е мотивирана. В мотивите на процесната заповед е посочено, че ищцата е извършила нарушение като в книгата за регистрация на заповедите на директора не е заведена заповедта за заместване на директора, който е в законоустановен платен годишен отпуск, не са подавани заявления от родителите за посещение на децата им през неучебно време за формиране на смесена група, в дневника за трета група е записано дете не по надлежния ред и без съответните документи, не е изготвен актуален график за отпуските на педагогическите специалисти, не е спазено изискването за максималния брой на децата в групата, заповедите, издадени от директора за педагогическите специалисти за ползване на платен годишен отпуск не са подписани, не са връчени и заведени в книгата за регистрация на заповедите на директора, не се отбелязва своевременно присъствието на децата в дневниците на групите, не се отбелязва и кои от педагогическите специалисти са на смяна, в молбите за платен годишен отпуск на педагогическите специалисти не се отбелязва от кого се заместват, надвишен е средния оклад за храна и е изразходен над 70% от средствата за храна към шестмесечието. Посочено е, че има изготвена и заведена докладна с вх. №******/26.07.2018 г., в която са посочени конкретните нарушения на служебните задължения.

Но съдът намира, че процесната заповед е незаконосъобразна. В мотивите на процесната заповед не са конкретизирани по време: по дата или период твърдяните в нея нарушения от ищцата. Липсва посочване на коя точно заповед за заместване от коя дата на директора на детската градина не е заведена. Неясно е какво е нарушението на ищцата, посочено в заповедта като не подаване заявления от родителите за посещение на децата им през неучебно време за формиране на смесена група. Неконкретизирано е също и посоченото нарушение, че дневника за трета група е записано дете не по надлежния ред и без съответните документи. В докладната е посочен, че става дума за детето Е. Г., но тя не е част от заповедта. Докладната е част от разпоредена проверка и съдържанието ѝ може да се отрази в заповедта, но не може заповедта да препраща към съдържанието на докладната, последната не е неразделна част от заповедта, издадена от друг орган. Посоченото нарушение в заповедта, че не е изготвен актуален график за отпуските на педагогическите специалисти също се явява неконкретизирано за кой период става въпрос. Посоченото нарушение за неспазено изискване за максималния брой на децата в групата също не е конкретизирано по период, по брой деца. Също не е посочено точно кои заповеди, издадени от директора за педагогическите специалисти за ползване на платен годишен отпуск са не подписани, не връчени и не заведени в книгата за регистрация на заповедите на директора за кой период, от кои дати, за кои лица. Нарушенията, че не се отбелязва своевременно присъствието на децата в дневниците на групите и че не се отбелязва и кои от педагогическите специалисти са на смяна, както и че в молбите за платен годишен отпуск на педагогическите специалисти не се отбелязва от кого се заместват също са неконкретизирани по период, по лица. Нарушението за надвишен средния оклад за храна и изразходване над 70% от средствата за храна към шестмесечието също в заповедта не е конкретизирано по отношение на сумата, превишението, начинът на констатиране нарушението. Следователно посочените нарушения в заповедта не са конкретизирани подробно, конкретно, а са само маркирани и бланкетно описани. Основанието за дисциплинарна отговорност съставлява виновно неизизпълнение на трудовите задължения. Описването на нарушенията по времеви период е важно както да се конкретизира съответното нарушение и предвид, че ищцата е била в платен отпуск от 09.07.2018 г. – 24.08.2018 г. да се отчете и дали тя е нарушителят, а от там и относно вината ѝ.

В заповедта е цитирано като квалификация на нарушенията, посочени по заповедтта чл.187 т.10 от КТ, която са изброени други трудови задължения /извън изброените по предходните точки на чл. 187 от КТ/ в пет хипотези. В процесната заповед не е посочено точно по коя или кои хипотези, във основа на кои точно нормативни актове или правилник на трудовия ред, или в друг документ се считат посочените „нарушения“ в процесната заповед за нарушения на трудовата дисциплина-основание за налагане на дисциплинарно наказание.

Ответникът не е изпълнил задължението си да докаже при пълно и главно доказване на твърдяните нарушения на трудовата дисциплина от ищцата – предпоставка за ангажиране на дисциплинарната ѝ отговорност. Неописването точно по време и място на твърдяните нарушения от ищцата, непосочването на точно законово основание, води до незаконосъобразност на издадената заповед и до нейната отмяна.

На основание чл.78 ал.6 от ГПК следва ответникът да бъде осъден да заплати ДТ по неоценяемия иск в размер на 30 лв. по сметката на РС Павликени.

Водим от горното съдът

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ като незаконосъобразна заповед ******/24.08.2018 г., издадена от кмета на Община Павликени, с която на М.Д.П. с ЕГН ********** като директор на детска градина „Вяра, Надежда и Любов“ гр.***** е наложено дисциплинарно наказание „забележка“.

ОСЪЖДА Община Павликени, представлявана от кмета Е. М., да заплати на основание чл.78 ал.6 от ГПК сумата 30 лв. /тридесет лева/ ДТ по сметката на РС Павликени.

Решението подлежи на обжалване през ВТОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                                                         Районен съдия:

Вярно с оригинала!

ВМ