Начало Новини Бизнес Насърчаване на социалното предприемачество за заетост на уязвими групи на пазара на...

Насърчаване на социалното предприемачество за заетост на уязвими групи на пазара на труда

341

МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти №BG05M9OP001-2.112 МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ 05 “Насърчаване на социалното предприемачество за заетост на уязвими групи на пазара на труда“ 19.10.2020.

Процедурата е във връзка с изпълнението Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет 4 „Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост” на ОП РЧР.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

  1. социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика;
  2. обучение и квалификация за лицата, за които се осигурява заетост в социалните предприятия;
  3. подкрепа за подобряване на материална база на социалните предприятия. Оборудване и адаптиране на работни места;
  4. обучения за ефективно управление на социалните предприятия;
  5. подкрепа за дейността на социални предприятия във връзка с осигуряване на заетост.
  6. проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги;
  7. социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика.

Размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 269,994.63 лв.

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

  • минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50,000 лв.;
  • максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 100,000 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси eumis2020.government.bg и на migpavlikenipolskitrambesh.bg към документите по процедурата.

Краен срок по процедурата 19.11.2020 г. – 17:30 ч.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – eumis2020.government.bg.