Начало Недвижимост Продава Обявление за публична продажба на тристаен апартамент

Обявление за публична продажба на тристаен апартамент

2023

Частен съдебен изпълнител Силвия Велчева Косева, регистрационен №809, обявява за публична продан:

3/4 /три четвърти/ идеални части от АПАРТАМЕНТ №7 (седем), находящ се на III (трети) етаж от вход „В” на жилищна сграда – блок, построена върху държавна (сега общинска) земя в урегулиран поземлен имот XVI – (шестнадесети) – „За блоково жилищно строителство” в квартал 135 (сто тридесет и пети) по подробния устройствен план на град Павликени, съгласно Скица №1007/07.12.2016 г. на Община Павликени, който апартамент е със застроена площ от 83.53 (осемдесет и три цяло петдесет и три стотни) квадратни метра, състоящ се от две стаи, кухня, баня, тоалетна, коридор и две тераси, при граници на апартамента: изток – апартамент № 8 на Светослав Венциславов Минев, запад – двор, север – апартамент на Петрана Борисова, юг – стълбище, заедно с принадлежащото към апартамента ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №57 (петдесет и седем), със застроена площ от 9.11 (девет цяло и единадесет стотни) квадратни метра, при граници на избеното помещение: изток – двор, запад – коридор, север – изба №56 на Димитър Христов Крачунов и Хрисида Йорданова Крачунова, юг – коридор и изба на Тодор Петков Иванов, ведно с 2.48% (две цяло и четиридесет и осем стотни процента) от 86.95% (осемдесет и шест цяло и деветдесет и пет стотни процента) идеални части от общите части на сградата и 2.48% (две цяло и четиридесет и осем стотни процента) от 86.43% (осемдесет и шест цяло и четиридесет и три стотни процента) идеални части от правото на строеж, равняващи се на 58.89 (петдесет и осем цяло и осемдесет и девет стотни) квадратни метра, върху поземления имот, в който е построена сградата.

Тип на строителството: панел.

Тип на имуществото: 3-стаен апартамент с начална цена: 8,800.00 лв.

Имотът е водо и електрозахранен.

Адрес:

ул. „Атанас Хаджиславчев“ №21
Павликени 5200

За контакти:

Силвия Велчева Косева
частен съдебен изпълнител
регистрационен №809
Окръжен съд – Велико Търново

ул. „Цанко Церковски“ №38
вх. В, ет. 1
Велико Търново 5000

тел./факс+359-62-605-080
телефон:   +359-62-605-081
мобилен:  +359-893-354-240

Email:      silvi_kosseva@abv.bg
Email:      kantora809@abv.bg