Начало Новини Образование Повишават квалификацията на учениците в ПГАТ „Цанко Церковски“ в Павликени с 1.3...

Повишават квалификацията на учениците в ПГАТ „Цанко Церковски“ в Павликени с 1.3 млн. лв.

1041

Общинският съвет Павликени подготвя конференция, свързана със стартирането на Проект „Създаване на условия за модерни образователни услуги и осъществяване на качествено професионално образование в местната Професионалната гимназия по аграрни технологии (ПГАТ) „Цанко Церковски“ чрез подобряване на образователната инфраструктура“. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Стойността на разработката е 1,300,000 лева. От тях 1,105,000 лева са европейско и 195,000 лева национално съфинансиране.

Продължителност на проекта е 26 месеца, а бенефициент е Община Павликени. Със средствата ще се подобри образователната инфраструктура от регионално значение, предоставяща квалификация и умения на учащите, свързани с нуждите на пазара на труда. Друга цел е повишаване привлекателността и понижаване разходите за издръжка в ПГАТ „Цанко Церковски“.

С обновяването на учебното заведение ще се повиши неговата конкурентноспособност, ще се предотврати тенденцията към намаляване на учащите, ще се намали процентът на преждевременно напусналите сферата на образованието и ще се подобри професионалната реализация на завършилите.

Качественото изпълнение на проекта ще допринесе съществено за подобряване на условията за обучение в ПГАТ “Цанко Церковски” и увеличаване броя на учащите се.