Начало Недвижимост Отдава Процедура по предоставяне на концесия на водностопански обект – язовир

Процедура по предоставяне на концесия на водностопански обект – язовир

1439
Павликени

С  Ъ О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

На основание Решение №257/21.12.2016 год. на Общински съвет – Павликени и в изпълнение на чл. 43 от Закона за концесиите, на основание чл. 30, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за концесиите и обявление за концесия, публикувано в електронната страница на „Държавен вестник“ на 11.01.2017 год. под №1 и вписано в “Националния концесионен регистър” пореден №А-000845, Община Павликени обявява, че ще се проведе процедура по предоставяне на концесия на водностопански обект – язовир, представляващ имот №000103, находящ се в землището на с. Дъскот, Община Павликени, ЕКАТТЕ 24685, с площ 19.870 дка.

  1. Предмет на концесията – концесия за услуга.
  2. Описание и обем на услугите и/или стопанските дейности, които концесионерът може да извършва чрез обекта на концесията – рибовъдство, напояване, спортен риболов, туристическа и други развлекателни дейности.
  3. Срок на концесията – 25 години.
  4. Вид на процедурата – открита процедура.
  5. Гаранция за участие в процедурата – 390.00 /триста и деветдесет/ лв. Заедно с офертите си участниците представят гаранция за обезпечаване участието си в процедурата под формата на внесен депозит или банкова гаранция /формата се избира от кандидата/ в размер на 390.00 /триста и деветдесет/ лева, преведени с платежно нареждане по сметка на Община Павликени – IBAN BG35UNCR75273342926133, при УниКредит Булбанк клон Павликени. Когато гаранцията за участие е предоставена под формата на банкова гаранция, същата следва да отговаря на изискванията на чл. 55, ал. 2 от Закона за концесиите.
  6. Място и срок за получаване на документацията за участие в процедурата – Документацията за участие в процедурата се получава до 17:00 часа на 13.02.2017 год. в информационния център на Община Павликени, гише „Общинска собственост“, в сградата на Община Павликени, гр. Павликени, бул. „Руски“ №4 срещу представяне на оригинален документ или заверено копие за заплатена документация.
  7. Цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата – 10.00 /десет/ лв. с вкл. ДДС, заплатени в брой на касата на Информационния център на Община Павликени в сградата на Община Павликени, гр. Павликени, бул. „Руски“ №4.
  8. Място и срок за подаване на заявленията, офертите и съпровождащите ги документи – до 17:00 часа на 15.02.2017 год. на гише „Общинска собственост“ в информационния център на Община Павликени с адрес гр. Павликени, бул. „Руски“ №4.
  9. Място и дата на отваряне на офертите – от 10:00 часа на 16.02.2017 год. в Заседателна зала №101 в сградата на Община Павликени с адрес гр. Павликени, бул. „Руски“ №4.

ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ            /п/
Кмет на Община Павликени