Начало Новини Администрация Процедура за подбор на кандидати за външни членове на Одитен комитет на...

Процедура за подбор на кандидати за външни членове на Одитен комитет на община Павликени

936
Павликени

ОБЯВА

Община Павликени, на основание Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор, във връзка с чл.18 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и Заповед №РД-02-11-1965/15.07.2020 г. на Кмета на община Павликени, обявява процедура за подбор на кандидати за външни членове на Одитен комитет на община Павликени.

I. Одитният комитет при община Павликени се създава на основание чл.18 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и се състои се от трима външни за Община Павликени членове.

II. Одитният комитет заседава най-малко веднъж на два месеца, в присъствието на повече от половината от неговите членове.

III. Членовете на одитния комитет получават възнаграждение за участие в заседанията на одитния комитет, равно на половин минимална работна заплата, но не повече от една минимална работна заплата за месец.

IV. Място на работа – административната сграда на община Павликени, бул. „Руски” №4, Павликени 5200.

V. Мандат на членовете на одитния комитет – 3 (три) години.

VI. Структурирането и дейността на одитния комитет са подробно регламентирани в Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор.

VII. Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите за членове на одитния комитет:
1. Да имат придобита образователно-квалификационна степен „магистър“;
2. Да имат най-малко 5 години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит;
3. Да не участват в друг одитен комитет, включително в организация по чл.18, ал.4 от Закон за вътрешния одит в публичния сектор.

VIII. Подбор на кандидатите – по реда, разписан в Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор:

– 1-ви етап – Подбор по документи;

– 2-ри етап – Интервю с одобрените на първи етап кандидати, на което те ще изложат своето виждане за работата на одитния комитет.

IX. Необходими документи

1. Заявление съгласно приложение №1, към което се прилагат следните документи:

1.1.      копия от документи, доказващи придобита образователно-квалификационна степен „магистър“;

1.2.      копия от документи, удостоверяващи наличието на професионален опит по чл.18, ал.1, т.2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;

1.3.      декларация за обстоятелството по чл.18, ал.1, т.3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор съгласно приложение №2;

1.4.      други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и придобити сертификати в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит – по преценка на кандидата.

2. декларация за съгласие за обработка на лични данни – Приложение №3.

X. Срок за подаване на документи – до 17:30 часа на 17.08.2020 г.

XI. Място за подаване на документи – Всеки работен ден от 08:30 до 12:00 и от 13:00 до 17:30 часа в деловодството на Община Павликени – Информационен център, бул. ”Руски” №4, Павликени 5200.

Приложения:

  1. Заявление;
  2. Декларация за обстоятелството по чл.18, ал.1, т.3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
  3. Декларация от лицето за съгласие за обработка на лични данни.

инж. Емануил Манолов /п/
кмет на община Павликени