Начало Новини Образование Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „Директор” на...

Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „Директор” на детска градина

2089
Павликени

Отваряме сайта на Община Павликени и виждаме, че за 4 директорски места за детски градини ще участват 6 кандидата.

Конкурсът е насрочен за 03.09.2018 г.

Имаме съмнения, че Евгения Живкова ще е сред спечелилите. Нейният съпруг Калин Дечков е приятел от детинство на финансово корумпирания, морално фалирал и политически импотентен „кмето“ Манолов. При това и Евгения и Калин му бяха първи поддръжници в предизборните кампании.

Имаме основателни съмнения, че Евгения ще е една от бъдещите директорки и предполагаме, че ще поеме управлението на ДГ №5 в Павликени.

Времето ще покаже. Представете си да се окажем прави.

Сигурни сме, че ще познаем.

 

 

О Б Щ И Н А  П А В Л И К Е Н И

На основание чл. 93, ал. 1 и ал. 3 от Кодекса на труда, въз основа на свое решение от 20.08.2018 г. за допуснатите до конкурс кандидати за длъжността „Директор” на детска градина в община Павликени, комисията, определена със Заповед №РД-02-11-1864/16.08.2018 г. на Кмета на община Павликени, изготви

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността
 „Директор” на детска градина

  • Весела Пенева Стойкова
  • Богдана Стоянова Хаджиева
  • Бисерка Любенова Блажева-Страхилова
  • Евгения Йорданова Живкова
  • Илияна Ангелова Маринова
  • Пенка Иванова Белоева

Конкурсът ще се проведе на 03.09.2018 г. (понеделник) от 10 00 часа в Заседателната зала на Община Павликени /нова сграда – ІІ етаж/ чрез решаване на тест и интервю, като до интервю ще бъдат допуснати само успешно издържалите теста кандидати.

В теста ще бъдат включени въпроси от: Закона за предучилищното и училищното образование; Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование; Наредба №5 от 3 юни 2016 г. за предучилищното образование; Наредба за приобщаващото образование; Наредба №8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование; Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата; Закон за местната самоуправление и местната администрация; Кодекс на труда.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: /п/
СЛАВЕНА ГРОЗЕВА

 


 

О Б Щ И Н А  П А В Л И К Е Н И

На основание чл. 93, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда, въз основа на свое решение от 20.08.2018 г. за допуснатите до конкурс кандидати за длъжността „Директор” на детска градина в община Павликени, комисията, определена със Заповед №РД-02-11-1864/16.08.2018 г. на Кмета на община Павликени, изготви

С П И С Ъ К

на недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността
Директор” на детска градина

НЯМА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: /п/
СЛАВЕНА ГРОЗЕВА