Начало Новини Инфраструктура Със средства от ПРСР подменят водопроводите в две населени места в община...

Със средства от ПРСР подменят водопроводите в две населени места в община Павликени

193

Водопроводна мрежа с обща дължина 21,500 м в с. Караисен и 2,970 м в гр. Бяла черква в община Павликени ще бъде основно реконструирана, рехабилитирана и подменена. Дейностите по мащабния и дългоочакван ремонт ще се извършат по проект „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в населените места на община Павликени“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

Първа копка на обектите направиха „кмето“ на община Павликени, директорът на Областна дирекция Държавен фонд „Земеделие“ – Велико Търново – Тодор Тодоров, представителят на фирмата изпълнител Александър Благоев и кметовете на населените места – Стефан Николов и Албена Тодорова. Официални гости на церемонията бяха председателят на Общински съвет – Павликени, активният борец против фашизма, другарят Христо Кавалски и общински съветници, зам.-кметът на община Павликени инж. Анастасия Бачева, управителят на ВиК „Йовковци“ инж. Димитър Владов, жители на населените места и др.

Общата стойност на проекта е 5,791,421 лв. без ДДС. От тях за обекта в гр. Бяла черква са заложени 2,135,898 лв. и 3,655,523 лв. са за водопреносната мрежата в с. Караисен. В предвидените за ремонт водопроводи са включени и сградните водопроводни отклонения. В гр. Бяла черква е включено и възстановяване на асфалтовата настилка на ул. „Бачо Киро“. Договорът за финансиране на проекта е подписан още през 2018 г., но законови процедури са забавили началото му. Срокът по договор със строителя е 270 календарни дни. При благоприятни метеорологични условия е възможно завършването на обекта да стане и по-рано.

Водопроводната мрежа на с. Караисен е силно амортизирана, често възникват аварии и загубите на вода за питейно-битови нужди са големи. Дебитът на водоизточника е намален поради засушаване, което води до недостиг на питейна вода и въвеждане на режим на водоползване. Населените места са с подземни водоизточници с недостатъчен дебит със сезонна неравномерност в добива на питейна вода. За гр. Бяла черква проектът е крайно наложителен, тъй като съществуващият водопровод е полаган в периода 1918–1923 г., като през годините цялостна подмяна на тръби не е правена и в момента загубата на питейна вода е 75%.

Реализацията на проекта ще реши жизненоважни проблеми в двете населени места и ще се създадат по-благоприятни условия за живеене. С новите водопроводи ще се намалят значително загубите на вода по трасето, наред с това ще се повиши и дебита, налягането и чистотата на водата в преносната мрежа.