Начало Работа Предлага Търси да назначи медицинска сестра

Търси да назначи медицинска сестра

1035
Павликени

Процедура за подбор за длъжността „Медицинска сестра“ за следното работно място:

ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Павликени.

Кратко описание на длъжността:

–       осигуряване на качествена медицинска грижа за децата, посещаващи училището, съгласно Наредба №3 от 27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата;

–       организиране извършването на медицински прегледи, измерването на физическата дееспособност на децата и антропометричните изследвания;

–       регистриране на здравното и имунизационното състояние на децата, въз основа на данните, получени от личния лекар на детето;

–       организиране и провеждане на профилактични и противоепидемични дейности за предотвратяване възникването и ограничаване разпространението на заразните и паразитните заболявания в детското заведение;

–       осигуряване на контрол върху хигиенното състояние на децата, помещенията и дворните места;

–       медицинско обслужване на спешните състояния при децата до пристигането на екип на центъра за спешна медицинска помощ;

–          водене и съхраняване на документацията на здравния кабинет.

2. Изисквания към кандидатите:

–       образование – висше;

–       образователно-квалификационна степен – „специалист”’, „бакалавър”;

–       специалност от професионално направление – „Медицинска сестра”, „Фелдшер”’, „Специалист по хигиена на детско-юношеската възраст”, „Педиатрия”, „Обща медицина”;

–       кандидатите да не са осъждани на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, да не са лишени от правото си да упражняват професията и да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата;

–       да са български граждани;

–       да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст;

–       да познават нормативните документи, които регламентират дейността на специалистите в здравните кабинети в детските заведения и училищата;

–       да притежават умения за планиране и изпълнение на дейността;

–       да притежават компютърна грамотност – работа с Microsoft Office (Word, Excel), Internet;

–       да притежават умения за работа в екип;

–       допълнителните квалификации, стаж и опит са предимство;

3. Подборът ще се проведе по следния начин:

–       разглеждане на постъпилите заявление и придружаващите ги документи;

–       събеседване.

4. Необходими документи, място и срок, в който да бъдат подадени:

–       Заявление за участие – по образец;

–       автобиография /СV/ – по образец;

–       копие от диплома за завършено образование;

–       карта за предварителен медицински преглед (когато са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/служебно правоотношението на кандидата);

–       декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред да от правото да заема длъжността, за която кандидатства – по образец;

–       копие от други  документи, доказващи допълнителен професионален опит и специализации, ако е приложимо;

–       копие от трудова книжка, доказващо наличието на трудов стаж и професионален опит, ако е приложимо.

5. Място,  срок и ред за  подаване на документите:

Горепосочените документи се подават в Информационния център на Общинска администрация гр. Павликени в срок до 17.00 часа на 30.04.2019 г.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

За допълнителна информация и контакти: тел. 0882-55-1011 – Евгения Каролова, Старша медицинска сестра.

Датата, часът и мястото на провеждане на събеседването с кандидатите ще бъдат съобщени на всеки един кандидат.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на основание чл.68, ал.1, т. 3 от КТ и във връзка с чл. 70 ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

Длъжностна характеристика може да се получи в срока по т. 5 в Информационния център на Общинска администрация гр. Павликени

инж. Емануил Манолов /п/
кмет на община Павликени