Начало Новини Инфраструктура Инж. Емануил Манолов участва в 12-то събрание на НАЛАС

Инж. Емануил Манолов участва в 12-то събрание на НАЛАС

1178

Кметът на Община Павликени инж. Емануил Манолов участва в 12-то Общо събрание на НАЛАС – Мрежа на асоциациите на местните власти от Югоизточна Европа, което се проведе във Виена. То се организира в рамките на Дунавската конференция по водите, в която над 230 представители от 24 държави обсъдиха устойчивото управление на ВиК сектора и предоставянето на качествени услуги на гражданите.

Българската делегация организирана от НСОРБ, в която заедно с инж. Маналов участва и кметът на Лом Пенка Пенкова, се запозна със световни иновативни практики при планирането, финансирането и предоставянето на ВиК услуги.

Изследванията на Световната банка показват, че публичното и частното финансиране в сектора не могат да осигурят изискуемия ресурс и поради това е необходимо създаването на нарочни търговски и частни фондове. Добри практики във ВиК сектора представиха кметове на общини от целия свят.

Делегатите научиха как градове като Дърбан, ЮАР; Риека, Хърватия; Плевля, Черна гора; Истанбул, Турция се справят с проблемите в сектора.

По време на Конференцията бяха проведени и сесии посветени на предоставянето на ВиК услуги в селските райони, финансиране изграждането на пречиствателни станции за отпадни води и бизнес планиране за ВиК дружества. Говорителите на тези сесии предоставиха информация, че 22 млн. души в световен мащаб нямат достъп до питейна вода, а 28 млн. души до тоалетни с течаща вода. Голямата част от това население живее в селски райони.

Третирането на отпадните води е сектор, в който има известен напредък през последните години, главно в страните членки на ЕС, поради изисквания за задължителното им третиране в агломерации над 2 хил.е.ж. Финансирането за изграждането на пречиствателните станции за отпадни води основно е от публични средства. Скъпите инвестиции в сектора водят до увеличаване на таксите, като вече се наблюдават и тенденции в някои от страните потребителите с ниски доходи да не могат да заплащат за услугите. Въпреки това таксите все още не покриват инвестициите и оперативните разходи на ВиК дружествата, които разчитат на субсидии и донорски грантове за инвестиции. Много от ВиК дружествата в Дунавския регион не осъществяват контрол върху загубите на вода, нямат регулярен мониторинг на качеството на питейната вода, не таксуват всички граждани и юридически лица, липсва им и административен капацитет. Разчитат и са в голяма степен зависими от субсидии от страна на централната и/или местната власт.

Участниците се обединиха около изводите, че е необходим: диалог и обмен на практики в сектора, укрепване на капацитета му, осигуряване на финансов ресурс за сложните и скъпи ВиК инвестиции. Потвърдиха и намеренията и ангажиментите си да подкрепят устойчивото развитие на ВиК сектора с оглед важността на услугите, който той предоставя и които са необходими за съществуването и здравето на гражданите.

Делегатите в Общото събрание на НАЛАС приеха Декларация за изграждането на управленски капацитет във ВиК сектора в Югоизточна Европа, както и становище за възобновяване на дейностите на ЕС насочени към подкрепа на страните от Западните Балкани.