Начало Новини Инфраструктура Обществена поръчка за ремонти на общински сгради

Обществена поръчка за ремонти на общински сгради

663
Павликени

BG-Павликени

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Номер на обявата:
ПОЧРОП-01-12-3178

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача:
14.05.2019 г.

Възложител:
Национален идентификационен No (ЕИК): 000133901

BG321
Община Павликени
за: Славена Грозева
бул. „Руски“ №4
Павликени 5200, България

Тел.: 0610-51357, E-mail: obshtina@pavlikeni.bg, Факс: 0610-52642

Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): www.pavlikeni.bg.

Адрес на профила на купувача:
(URL): http://www.pavlikeni.bg/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=79&task=viewcategory&catid=257&lang=bg

Обект на поръчката:
Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката:
17,500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката:
„Изпълнение на строително ремонтни работи по сгради общинска собственост в населени места на община Павликени, както следва:Основен ремонт на кметство в с. Михалци ;Основен ремонт на кметство в с. Стамболово;Основен ремонт на здравна служба в с. Дъскот;Основен ремонт в помещение на пенсионерски клуб в с. Върбовка.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV):
45000000

Описание:
Строителни и монтажни работи 

Срок за получаване на офертите:
27/05/2019, 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация:
Офертите ще бъдат отворени на 28.05.2019г. от 10:30 часа в сградата на общинска администрация, находяща се в гр. Павликени, бул. „Руски“ № 4, Заседателна зала.

Дата на изпращане на настоящата информация:
14/05/2019
дд/мм/гггг