Начало Новини Администрация Обява за набиране на неактивни лица за участие в мотивационно обучение

Обява за набиране на неактивни лица за участие в мотивационно обучение

731
Павликени

ОБЯВА

ЗА НАБИРАНЕ НА НЕАКТИВНИ ЛИЦА ПО ПРОЕКТ „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ“,РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ДОГОВОРА ОПРЧР BG05M9OP001-2.018-0014-С01

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени”, процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Община Павликени обявява, че набира:

І. Неактивни лица за включване в мотивационно обучение за придобиване на знания и умения за активно поведение на пазара на труда. В мотивационното обучение ще бъдат включени 30 лица, разпределени в 2 групи. Продължителността на обучението е 18 часа. Документите, които трябва да подадат неактивните лица са както следва:

1. Заявление – по образец;
2. Декларация, че е неактивно лице;
3. Декларация, че неактивното лице не е преминало мотивационно обучение;
4. Декларация за социално положение;
5. Документ за самоличност (за справка).

ІІ. Неактивни лица от ромски произход за включване в обучение за придобиване на професионална квалификация първа степен по професия „Работник в озеленяването” код 622030, специалност „Озеленяване и цветарство” код 6220301 с общ хорариум 300 часа. Неактивните лица, кандидатстващи за професионално обучение трябва да бъдат с ниско образование, но да имат завършен 6 клас. В професионалното обучение ще бъдат включени 30 лица, от които 28 ще бъдат назначени на трудов договор за 12 месеца. Останалите 2 лица ще бъдат резерва. Документите, които трябва да подадат неактивните лица са както следва:

1. Заявление – по образец;
2. Копие от документ за завършено образование;
3. Декларация, че е неактивно лице;
4. Декларация, че неактивното лице не е преминало професионално обучение;
5. Декларация за социално положение;
6. Декларация за съдимост и здравословно състояние;
7.Документ за самоличност (за справка).

Всеки, който подава документи за включване в професионалното обучение, участва в следните етапи от реализиране на дейностите по проекта:

1. Предоставяне на обучение за придобиване на професионална квалификация първа степен по професия „Работник в озеленяването” код 622030, специалност „Озеленяване и цветарство” код 6220301 с общ хорариум 300 часа. Пътните разходи се поемат от проекта.

2. Включване в заетост за период от 12 месеца на пълен работен с възнаграждение размера на минималната работна заплата за страната в Общинско предприятие „Благоустрояване и комунална дейност” гр. Павликени.

ІV. Срок за приемане на документи: до 22.08.2019 г.

V. Лицата, които ще бъдат включени в горепосочените дейности ще бъдат определени съгласно подбор по документи. Списъците с одобрените кандидати ще бъдат публикувани на страницата на Община Павликени и информационните табла в сградата на Общината в срок до 30.08.2019 г.

V. Място за приемане на документи: Деловодството на Община Павликени – Информационен център – I етаж, бул. „Руски” №4, гр. Павликени.

VІ.Справки: тел. 0610-513-26 – Даниела Димитрова – координатор по проекта за ОПРЧР

Важно: Неактивно лице е всяко лице, което отговаря на следните условия:

–      Не работи (независимо от правоотношението);
–      Не търси активно работа (т.е. не е регистриран като безработен към датата на включване в проект);
–      Не осъществява стопанска дейност като търговец по смисъла на Търговския закон, включително като едноличен търговец;
–      Не е земеделски производител/тютюнопроизводител;
–      Няма сключен договор за управление и контрол на търговски дружества;
–      Няма доходи от упражняване на занаят или свободна професия;
–      Няма доходи от извънтрудови правоотношения;
–      Не е изпълнител по договори за изработка/ услуга и др., сключени по реда на ЗЗД;
–      Не е включено в образователния процес (не учи).

Приложени документи: