Начало Работа Предлага Конкурс за избор на здравен медиатор

Конкурс за избор на здравен медиатор

1503
Павликени

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

Обявява конкурс за избор на здравен медиатор

Необходими документи:

 • Ксерокопие от лична карта;
 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо.
 • Копие от диплома за завършено средно образование;
 • Заявление по образец

Образец на заявлението също може да се получи в деловодството на Община  Павликени.

Можете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес: pavlikeni.bg

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Завършено средно образование;
 • Добро познаване на местната уязвима общност и на здравните и социални проблеми;
 • Владеене на езика/езиците на общността;
 • Много добри комуникативни умения;
 • Компютърна грамотност (MS Word, Internet, електронна поща)

Етапи на избор:

 1. Подаване на документи в срок до: 20.12.2015 г.
 2. Разглеждане на постъпилите документи от комисия; провеждане на събеседване с кандидатите, одобрени по документи и избор на здравен медиатор в рамките на деня.

Дата, час и място на провеждане на конкурса:

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

Документите се подават в деловодството на община Павликени.

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”:

 • Работа с клиенти и подпомагане на непознатите със здравната система за получаване
  на достъп до здравни услуги;
 • Посредничество между уязвими групи и здравните и социални служби;
 • Работа с ОПЛ и други здравни специалист и институции за повишаване на
  имунизационния статус на децата;
 • Подпомагане при попълване на различни документи;
 • Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за
  повишаване на здравната култура;
 • Подпомагане дейността на РЗИ по извънредни имунизационни кампании, профилактични прегледи с мобилни единици и други.

Информация за професията „здравен медиатор” можете де намерите на zdravenmediator.net

Приложени документи:
Длъжностна характеристика

инж. Емануил Манолов /п/
Кмет на община Павликени