Начало Новини Бизнес МИГ Павликени – Полски Тръмбеш е одобрена за финансиране

МИГ Павликени – Полски Тръмбеш е одобрена за финансиране

1621

Вчера бяха издадени първите 14 решения за одобрение на стратегии за Водено от общностите местно развитие от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Сред тях и Местната инициативна група Павликени – Полски Тръмбеш.

Това са 56% от общо класираните по втория прием 25 кандидати по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

Всички 14 стратегии са финансирани от Програмата, като пет от тях получават финансиране и от Оперативна програма „Околна среда“ 2014–2020 г.  Девет от стратегиите получават финансиране и от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020 г., седем от тях от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г., и седем от стратегиите и от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014–2020 г. Общата сума на предоставената финансова помощ на одобрените към настоящия момент стратегии е в размер на над 78 млн. лв.

Предстои съгласуването на споразуменията от всички управляващи органи на програмите, предоставящи финансиране, след което одобрените местни инициативни групи ще бъдат поканени да подпишат споразуменията за изпълнение на стратегиите за ВОМР.